6 Mart 2009 Cuma

BAKANLIKLARA BAĞLI VE BAKANLIKLARLA İLGİLİ

BAKANLIKLARA BAĞLI VE BAKANLIKLARLA İLGİLİ
KURUMLARDA ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI
STAJ ÇALIŞMALARINI DÜZENLEME
YÖNETMELİĞİBakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.4.1967, No : 6/8094
Dayandığı Kanunun Tarihi :
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 1.6.1967, No : 12610

Kapsam:

Madde 1 - Öğrenim yaptıkları Üniversite, Yüksek Okul ve Akademilerin yönet-
meliklerine göre mecburi staja tabi olup bu stajlarını, muhtelif Bakanlıklarla
ilgili teşekküllerde yapacak olan öğrencilere bu yönetmelik hükümleri uygulanır.
Tekniker Okulları, Erkek Sanat Enstitüleri öğrencileri ile (EASTE) den gelen
öğrencilerin staj işleri bu yönetmelik kapsamının dışında bırakılmıştır.
Tanımlamalar:

Madde 2 - Bu yönetmelikte:
a) Staj işlerini tanzim edecek Bakanlık olarak "Milli Eğitim Bakanlığı",
b) Kurumun bağlı olduğu veya ilgili bulunduğu Bakanlık "İlgili Bakanlık",
c) Üniversite, Yüksek Okul ve Akademiler " Öğretim Kurumları",
d) Staj yeri temin edecek teşekküller de "Kurum",
olarak ifade edilecektir.
Faydalanma şartı:

Madde 3 - Öğretim yönetmeliklerinde öğrencileri için mecburi staj kaydı bu-
lunmuyan öğretim kurumlarının öğrencileri bu yönetmelik hükümlerinden hiçbir su-
retle faydalanamazlar.
Staj kontenjanı listesi:

Madde 4 - İlgili bakanlıklar kendilerine bağlı kurumlarda, staj dalı ve staj
yeri itibariyle kabul edebilecekleri öğrenci sayılarını örneği ekli 1 numaralı
listeye geçirerek en geç Mart ayının 31 inci gününe kadar Milli Eğitim Bakanlı-
ğına (Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğüne) gönderirler.
İlgili Bakanlıklar, burslu öğrencileri için ayırdıkları staj yerlerini bu
listeye dahil etmezler.

Staj kontenjanı talep listesi:

Madde 5 - Öğretim kurumları, staj yapmak mecburiyetinte olan öğrencilerin
sayısını staj dallarına göre ayrı ayrı yine 1 numaralı listeye geçirirler. Bu
liste öğretim kurumları yetkililerince tasdik edildikten sonra en geç 31 Mart
tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığına (Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Ge-
nel Müdürlüğüne) gönderilir.
Birinci fıkrada belirtilen şekil ve şartlara uymayan listeler ile öğrenci
dernekleri veya münferit öğrenciler tarafından yapılacak staj yeri istekleri,
nazarı itibara alınmaz.
Öğretim kurumları, kurumların burslu öğrencilerini bu listeye dahil etmez-
ler.
Staj kontenjanlarının tespiti:

Madde 6 - Dört ve beşinci maddeler gereğince Milli Eğitim Bakanlığına bildi-
rilen arz ve talepler bu Bakanlıkça teşkil edilecek, gerektiğinde ilgili bakan-
lık temsilcilerinin de çağrılacağı, bir heyet tarafından incelenerek staj yeri
temin edecek olan bakanlıklara stajyer sayısı ve staj dalları itibariyle dağı-
tılır.
Bu dağıtımda, ilgili bakanlıklara, kabul edebileceklerini bildirdikleri kon-
tenjandan fazla stajyer verilemiyeceği gibi, ilgili bakanlıklar da imkan ve ya-
tırımları değişmediği takdirde bir evvelki yıl kabul ettikleri kontenjandan az
kontenjan teklif edemiyeceklerdir.
Birinci fıkrada belirtilen dağıtıma göre tespit edilen kontenjan, örneği
ilişik 2 numaralı çizelgeye işlenerek en geç 25 Nisana kadar ilgili bakanlıklara
ve 3 numaralı çizelgeyle de öğretim kurumlarına, Milli Eğitim Bakanlığınca gön-
derilir. İlgili Bakanlıklar da kendilerine bağlı kurumlara gerekli duyurumu ya-
parlar.
Kurumlarca yapılacak işlemler:

Madde 7 - Altıncı madde gereğince düzenlenen 2 numaralı çizelgeyi ilgili ba-
kanlığından alan kurumlar, bu listede gösterilen çeşitli öğretim kurumlarından
kendilerine gönderilecek öğrenci sayılarını kurumun işyerlerine dağıtarak, han-
gi öğretim kurumundan ne kadar öğrencinin hangi işyerinde ve hangi dalada staj
yapacağını her öğretim kurumu için ayrı ayrı tespit ile örneği ilişik 4 numara-
lı çizelgeyi düzenlerler.
Bu çizelgelerin bir nüshası kurumlarca engeç 20 Mayıs tarihine kadar ilgili
öğretim kurumlarına ve bir nüshası da bağlı bulunduğu ilgili bakanlığa gönderi-
lir.
Öğretim kurumlarınca yapılacak işlemler:

Madde 8 - Yedinci madde gereğince kurumlardan gelen 4 numaralı çizelgeleri
alan öğretim kurumları, bu çizelgelerde gösterilen staj yerlerinde hangi öğren-
cilerin staj yapacaklarını kendi usullerine göre tespit eder ve örneği ilişik 5
numaralı çizelgeyi düzenlerler.

Her kurum için ayrı ayrı olmak üzere düzenlenecek 5 numaralı çizelgeler,
beşinci maddenin birinci fıkrasında belirtildiği gibi tasdik edildikten sonra
en geç 5 Hazirana kadar, bir nüshası staj yeri temin eden ilgili kuruma ve bir
nüshası da Milli Eğitim Bakanlığına öğretim kurumlarınca gönderilir.
Kurumlar, kendilerine gelen çizelgelerde yazılı staj yapacak öğrencilerin en
geç 25 Hazirana kadar stajların yapılacağı işyerlerine bildirirler.
Öğretim kurumlarınca vaktinde gönderilmemiş olan çizelgeler işleme konmaz
ve ayrılan kontenjan da Milli Eğitim Bakanlığınca başka bir öğretim kurumuna
devredilir.
Stajların başlangıcı ve bitimi:

Madde 9 - Stajlar, öğretim kurumlarının yaz tatiline girdikleri tarihten on
gün sonra başlar ve öğretime başlayacakları tarihe kadar devam eder.
Öğretim kurumları, kurumlar tarafından yedinci madde gereğince düzenlenecek
4 numaralı çizelgeyi aldıktan sonra, sekizinci madde gereğince hazırlayacakları
5 numaralı çizelgeyi staj yeri temin eden kurumlara iletmeden herhangi bir öğ-
renciyi staj yerine gönderemezler.
Kullanılmayan kontenjanlar:

Madde 10 - Her ne sebeple olursa olsun, öğretim kurumları tarafından kulla-
nılmayan veya kullanılamayacak olan staj kontenjanı ilgili öğretim kurumlarınca
en geç 5 Hazirana kadar, Milli Eğitim Bakanlığına (Mesleki ve Teknik Yüksek
Öğretim Genel Müdürlüğüne) bildirilir.
Kullanılmayacak olan bu staj kontenjanları adı geçen bakanlıkça başka bir
öğretim kurumuna verilebilir.
İstenecek belgeler:

Madde 11 - Staj yapmak üzere kendilerine ayrılan işyerine gelen öğrenciler,
öğrenim yaptıkları öğretim kurumlarından alacakları pratik staj belgeleri ile
nüfus hüviyet cüzdanlarını (Veya tastikli örneğini) ve üçer adet fotoğrafı, staj
yapacağı işyerinin eğitim işleri ile görevli yetkilisine verirler.
Öğretim kurumları, her öğrenci için staj süresini göstermek üzere düzenleye-
cekleri fotoğraflı pratik staj belgesini öğrencinin hareketinden evvel işyerine
gizli kaydiyle gönderirler.
Pratik staj belgelerinde bu süre belirtilmemiş olan öğrenciler staja başla-
tılmaz.
Kurumlar staj sonunda pratik staj belgelerini gereğini yaparak ilgili öğre-
tim kurumuna, gizli kaydiyle iade ederler.


Yolluk:

Madde 12 - Öğretim kurumlarının staj yapacak olan öğrencilerine staj yerle-
rine gidiş ve gelişleri için kurumlarca her ne suretle olursa olsun yolluk öden-
mez. Kurumlar kendi burslu öğrencileri için, yalnız yol parasını verebilirler.
Verilecek yevmiye:

Madde 13 - Kurumlar, staj yapacaklara ve diploma travayı yapacak öğrencile-
re:
a) Kendi öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde staj yaptıkları takdirde
bürüt yirmibeş lira,
b) Kendi öğretim kurumlarının bulunduğu yerler dışında staj yaptıkları tak-
dirde bürüt otuz lira,
yevmiye öderler.
Staj yapacakların faydalanacağı hizmetler:

Madde 14 - Staj yapacaklar, nezdinde staj yaptıkları kurumun imkanları nis-
petinde sosyal hizmetlerinden işçiler gibi paralı veya parasız olarak faydalana-
bilirler.
Ancak, kanuni bir hakka veya toplu sözleymeye müstenit olarak işçilere ya-
pılmakta olan yardımlardan staj yapacaklar faydalanamaz.
Disiplin işleri:

Madde 15 - Staj yapanlar, nezdinde staj yaptıkları kurumun yönetmeliklerinin
disiplin ve iş emniyeti ile ilgili hükümlerine tabidirler.
Staj amiri ve görevleri:

Madde 16 - Staj yapacaklar stajlarını, işyerlerinde staj süresince görevlen-
dirilecek staj amirinin nezaretinde yaparlar.
Staj amiri:
a) Staj yapanların, staj programı ve staj konusu dışında kalan işlerle meş-
gul olmamalarını,
b) Staj yapanların, işyerinde disiplin ve iş emniyetini bozacak hareketlerde
bulunmamalarını,
c) Staj programının gerektiği şekilde uygulanmasını,
sağlar.
Öğrencilerin denetlenmesi:

Madde 17 - Öğretim kurumları, kendi staj esasları gereğince, öğrencilerinin
staj çalışmalarını izleyebilirler.


Hastalık ve kaza halleri:

Madde 18 - Staj sırasında hastalanıpta hastalığı yedi günden fazla devam
eden veya herhangi bir ağır kazaya uğrayan staj yapanın adı ve soyadı ile has-
talığın veya kazanın mahiyeti, nezdinde staj yaptığı kurum tarafından en seri
vasıta ile ilgili bakanlığa ve aynı zamanda staj yapanın ailesine ve öğretim
kurumuna bildirilir.
Staj yapanlar kurumun imkanları nispetinde sağlık hizmetlerinden faydala-
nırlar.
Diploma travayı yapacak öğrenciler:

Madde 19 - Birinci maddede yazılı öğretim kurumları, mezun olacak öğrenci-
leren diploma travayı yapmak zorunda olanları için, 4 üncü maddede belirtilen
(1) numaralı listeye kayıt ederek, durumu ve çalışacakları süreleri belirtir
bir yazı ile Milli Eğitim Bakanlığına (Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Genel
Müdürlüğüne) gönderirler.
Milli Eğitim Bakanlığı kurumların imkanlarını da gözönünde tutarak hangi
kurumda ne kadar süre ile kaç öğrencinin diploma travayı yapacağını kararlaştı-
rır ve durumu ilgili bakanlığa bildirir.
Diploma travayı yapacak öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin (1) inci maddesi
ile (9) uncu maddenin son fıkrası ve 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 nci
maddeleri uygulanır.
Staj sonu raporu:

Madde 20 - Kurumlar, staj devresinin sona ermesinden itibaren en geç iki ay
içinde, örneği ekli 6 numaralı çizelgeyi doldurarak bir nüshasını da bilgi için
ilgili oldukları bakanlığa gönderirler.

Madde 21 - Bu Yönetmelik, Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yü-
rürlüğe girer.

Madde 22 - Bu Yönetmelik Bakanlar Kurulunca yürütür.

I Numaralı Çizelge Staj yapacak
Bu listeyi düzenleyen | Staj dalları öğrenci sayısı
kurumun veya öğretim kurumunun | ----------------- --------------
adı:................................... | Petrol ...........
Bağlı veya ilgili olduğu bakanlık:.... | Jeofizik ...........
Staj yapacak | Endüstri ...........
Staj dalları öğrenci sayısı | Teskstil ...........
------------ --------------- | Ziraat ...........
Elektrik .......... | Seramik ...........
Maden .......... | Desinatör ...........
Metalurji .......... | Meteoroloji ...........
Makina .......... | Dekaratör ...........
İnşaat .......... | Harita-Kadastro ...........
Mimari .......... | Motor ...........
Fizik .......... | Demir İşleri ...........
Kimya .......... | Model ...........
Jeoloji .......... | Tesviye ...........
| Döküm ...........


NOT: BU YÖNETMELİKTEKİ " 2 NUMARALI ÇİZELGE " İÇİN 1.6.1967 TARİH VE 12610
SAYILI RESMİ GAZETEYE VEYA YÖNETMELİKLER KÜLLİYATININ 1 İNCİ CİLDİNİN
560 INCI SAYFASINA BAKINIZ.

NOT: BU YÖNETMELİKTEKİ "BAKANLIĞIMIZCA, İLGİLİ KURUMLARDAN ÜNİVERSİTEMİZE /
AKADEMİNİZE / OKULUNUZA VERİLEN STAJ YAPACAK ÖĞRENCİ SAYISI VE STAJ DALLARI
NI GÖSTERİR KONTENJAN ÇİZELGESİDİR." İÇİN 20.12.1966 TARİH VE 12482 SAYILI
RESMİ GAZETEYE VEYA YÖNETMELİKLER KÜLLİYATININ 1 İNCİ CİLDİNİN 561 İNCİ
SAYFASINA BAKINIZ.

5 Numaralı Çizelge
Bu isimli listenin gönderileceği kurumun adı : ..........
Bu isimli listeyi düzenleyen öğretim kurumunun adı : ..........
-----------------------------------------------------------------------------
| Ö Ğ R E N C İ N İ N |
|---------------------------------------------------------------------------|
|No.| Adı Soyadı| Staj dalı| Staj yapacağı işlerinin adı ve nerede bulunduğu|
|---|-----------|----------|------------------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

Bu sayfada yer alan "STAJ NETİCELERİNİ GÖSTERİR TABLO" için Mevzuat
Külliyatının aynı sayfasına bakınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder