7 Mart 2009 Cumartesi

hisseden kıssalar

Sokrat ölüme mahkum edildiğinde, eşi:
> - Haksız yere öldürülüyorsun, diye ağlamaya başlayınca, Sokrat:
> - Ne yani, demiş. Birde haklı yere mi öldürülseydim!
>
> Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen yaşayış ve felsefesiyle ünlü
> filozof Diyojen, bir gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka
> hiçbirşeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. İkisinden biri
> kenara çekilmedikçe geçmek mümkün değildir... Mağrur zengin, hor
> gördüğü filozofa: "Ben bir serserinin önünden kenara çekilmem" der.
> Diyojen, kenara çekilerek
> gayet sakin şu karşılığı verir:
> - Ben çekilirim!!
>
> Bir şemsiye tamircisi, yazmış olduğu şiirleri incelemesi için
> Sheaksper' a gönderdiğinde, ünlü yazarın cevabı şu olur:
> - Dostum siz şemsiye yapın, hep şemsiye yapın, sadece şemsiye yapın..
>
> Meşhur bir filozofa:
> - Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar
> fakirsiniz?
> diye sorulduğunda:
> - Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan, demiş.
>
> Dostlarında biri, Fransız kralı 15. Lui' ye:
> - Majesteleri, demiş. Akıl vergisi almayı hiç düşündünüz mü? Hiç
> kimse
> budalalağı kabul etmeyeceğine göre, herkes böyle bir vergiyi seve
> seve öder.
> Kral, alaylı alaylı gülerek:
> - Hakikatten enteresan bir fikir, cevabını vermiş. Bu buluşunuza
> karşılık, sizi akıl vergisinden muaf tutuyorum.
>
> Kulaklarının büyüklüğü ile ünlü Galile' ye düşmanlarından biri:
> - Efendim, demiş. Kulaklarınız, bir insan için biraz büyük değil mi?
> Galile:
> - Doğru, demiş. Benim kulaklarım bir insan için biraz büyük ama,
> seninkiler bir eşek için fazla küçük sayılmaz mı?
>
> Fransa hükümet ricalinden biri Napolyon' un bir muharebede tenkide
> kalkışıp parmağını harita üzerinde gezdirerek:
> - Önce şurasını almalıydınız, sonra buradan geçerek ötesini
> zapdetmeliydiniz, gibi fikirler belirtmeye başlayınca, Napolyon:
> - Evet, demiş. Onlar parmakla alınabilseydi dediğin gibi yapardım.
>
> Bir toplantıda bir genç M. Akif'i küçük düşürmek için:
> - Afedersiniz, siz veterinermisiniz? demiş. M. Akif hiç istifini
> bozmadan şu cevabı vermiş:
> - Evet, biryeriniz mi ağrıyordu?
>
> İdam edilmek üzere olan bir mahkuma:
> - Diyeceğin bir şey var mı? diye sorduklarında:
> - Bu bana iyi bir ders oldu!!
>
> Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı
> yerleri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığında, vezirlerinden biri
> ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca, Yavuz ona:
> - Sen sır saklamayı bilir misin? diye sormuş. Vezir:
> - Evet hünkarım, bilirim dediğinde, Yavuz cevabı yapıştırmış:
> - Bende bilirim.
>
> Sultan Alparslan 27 bin askeriyle bizans topraklarında ilerlerken,
> keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla:
> - 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor, der.
> Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der:
> - Bizde onlara yaklaşıyoruz.
>
> Bir filozofa sormuşlar: Şansa inanırmısınız?
> Filozof: Evet, yoksa sevmediğim insanların başarısını neyle
> açıklardım.

Çin İlkesi

Bir ev satın alabilirsinama yuvayı alamazsın

Bir yatak alabilirsinama uykuyu alamazsın

Bir saat alabilirsinama zamanı alamazsın

Bir kitap alabilirsinama bilgiyi alamazsın

Bir mevkiye kavuşabilirsinama saygıya değil

Doktora para ödeyebilirsinama sağlığa değil

Ruhunu satın alabilirsinama hayatını değil

Seksi satın alabilirsinama AŞKI değil

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI İLGİLENDİRENSORUŞTURMALARDA GÖREVLENDİRİLECEKMÜFETTİŞLERİN GÖREVLENDİRME

BiRDEN FAZLA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI İLGİLENDİRENSORUŞTURMALARDA GÖREVLENDİRİLECEKMÜFETTİŞLERİN GÖREVLENDİRMEBiÇiMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.1.1983, No: 83/5929Dayandığı Kanunun Tarihi :Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 7.2.1983, No: 17952Amaç :Madde 1. - Bu Yönetmelikte, konusu birden fazla Kamu Kurum ve Kuruluşunuilgilendiren soruşturmalarda görev alacak bakanlık veya bağlı ve ilgili kuru-luşları müfettişlerinin, nasıl görevlendireceği hususu düzenlenmiştir.Kapsam:Madde 2. - Bu Yönetmelik Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ve adli kuruluşlardışında ve Memurin Muhakematı Hakkında Kanun'a göre yapılan soruşturmalarhariç olmak üzere, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunların Teftiş Kurullarınıkapsar.Görevlendirme :Madde 3. - Konusu itibariyle birden fazla Kamu Kurum ve Kuruluşunu ilgilen-diren soruşturmalarda soruşturmayı başlatan Bakanlık, ilgili diğer bakanlıklar-dan da müfettiş ister ve Başbakanlığa da bilgi verir.İsteme Uyma Zorunluluğu :Madde 4. - Kendisinden müfettiş istenen Bakanlık ya kendi bünyesi ya dabağlı ve ilgili kuruluşları Teftiş Kuruluşlarından yeter sayıda müfettişiveya soruşturma yetkisini haiz kontrolörü, en geç yirmi gün içerisinde görev-lendirir.Koordinatörlük :Madde 5. - Heyet çalışmalarında müfettiş isteminde bulunan Bakanlık koor-dinatörlük görevini yürütür. Koordinatör Bakanlık müfettişi heyetin başkanıdır.Görev Süresi :Madde 6. - Yukarıdaki maddelerde açıklanan biçimde görevlendirilen müfettiş-lerden oluşacak heyet bu görevi mümkünse en geç üç ay içersinde soruşturmaraporuna veya fezlekeye bağlar. Bu mümkün olmazsa nedenleri ve ne zamansonuçlanacağı hakkında Başbakanlığa bilgi verir.Başbakanlığa Bilgi Verme :Madde 7. - Soruşturma sonunda düzenlenen soruşturma raporu veya fezlekeniniki örneği soruşturmanın sona ermesinden sonra koordinatör Bakanlık tarafındanbir ay içerisinde Başbakanlığa gönderilir.Yürürlük ve Yürütme :Madde 8. - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Madde 9. - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu Yürütür.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI İLKOKUL, ORTAOKUL,

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI İLKOKUL, ORTAOKUL,
LİSE VE DENGİ OKULLARDA BURS, PARASIZ YATILILIK
VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 5.10.1983, No: 83/7166
Dayandığı Kanunun Tarihi : 17.6.1982, No: 2684
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 8.12.1983, No: 18245
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Amaç:
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul,or-
taokul, lise ve dengi okullarda öğrencilerin parasız yatılı veya burslu okumala-
rına ve bu öğrencilere yapılacak sosyal yardımlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2 - Bu Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul,
lise ve dengi okullara parasız yatılı veya burslu olarak alınacak öğrencilerde
aranacak şartları; yapılacak seçme - sıralama sınavları esaslarını; parasız veya
burslu kontenjanların tesbiti ile dağıtımını; parasız yatılı öğrencilikten burs-
lu öğrenciliğe, burslu öğrencilikten parasız yatılı öğrenciliğe geçişleri; bu
öğrencilere yapılacak sosyal yardımları; parasız yatılı veya burslu öğrenciliğin
sona ermesini; parasız yatılı veya burslu öğrencilerin bir okuldan başka okula
nakil esaslarını kapsar.
Tanımlar:
Madde 3 - (Değişik:8/4/1994 - 94/5594 K.)
Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,
"Öğretmen çocuğu" ana veya babası Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi
okullarda öğretmen olan veya ana veya babası öğretmen menşeli olup Milli Eğitim
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunanların çocuklarını,
"Öğrenci velisi" öğrencinin ana veya babasını veya öğrencinin sorumluluğunu
üstlenen kişiyi yahut mahkemece tayin edilmiş vasiyi,
"Gelişmişlik göstergesi" deyimi, Devlet Planlama Teşkilatının araştırmaları-
na dayalı olarak yaptığı son yayınlara göre bir ilin, nüfus, sanayi ve buna bağ-
lı olarak diğer hizmet sektörlerinde kalite ve kantite açısından büyümesini ve
o ilin sosyo - ekonomik gelişmişlik oranını;
"Okullaşma oranı", ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrenim görme
yaşına gelmiş çağ nüfusu ile bu okullardaki öğrencilerin sayısına oranını.
"Parasız yatılı öğrenci" bu Yönetmelik hükümlerine göre ilköğretim ve orta-
öğretim kurumlarında karşılıksız olarak barındırılmak, beslenmek, giyindirilmek
ve kendilerine harçlı ve benzeri yardımlar verilmek suretiyle, parasız yatılı
okumaya hak kazanıp, ilgili öğretim dairesince yerleştirildiği okula devlet
parasız yatılı olarak kaydı yapılan öğrencileri.
"Burslu öğrenci", bu Yönetmelik hükümlerine göre burslu okumaya hak kazanıp,
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında tesbit edilecek miktarda karşılıksız
olarak para yardımı yapılması suretiyle bursluluk kaydı yapılan öğrencileri,
İfade eder
İKİNCİ BÖLÜM
Parasız Yatılılık ve Bursluluk İçin Başvuru ve Yararlanma Şartları
Başvuru Yeri:
Madde 4 - (Değişik: 8/9/1989 - 89/14522 K.)
Parasız yatılılık veya bursluluk sınavlarına başvuru Bakanlıkça belirtilen
tarihler arasında öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü veya me-
zun olduğu yahut ayrıldığı okul müdürlüğüne yapılır. İlkokula yeni başlayacak
öğrencilerin velileri başvurularını en yakın ilkokul müdürlüğüne yaparlar.
Başvuru Şartları:
Madde 5 - Aşağıdaki şartları taşıyanlar; ilkokul, ortaokul, lise ve dengi
okullarda parasız yatılı veya burslu okumak üzere sınava girmek için başvurabi-
lirler.
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.) Maddi imkanlardan yoksun bulunmak (Bunun
için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde
bulunulan mali yılın bütçe kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Milli
Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi gerekir.
Maddi imkanlardan yoksun olduğunun tesbiti ile ilgili (Ek:1) aile ve geçim
durumunu gösterir maddi durum beyannamesinde ön görülen ve bu beyana esas olan
ailenin yıllık gelir durumunu gösteren resmi makamlardan (kurum saymanlığı,
vergi dairesi ve diğer yetkili kurumlar) alınacak belgeler ile diğer belgelerin
eklenmesi esastır. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanu-
nu'na göre yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı Kanun gereğince haklarında
tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerin ailelerinin maddi durumları dikkate
alınmaz.
c) Gireceği okulun yönetmeliğinde tesbit edilen kayıt - kabul şartlarını
taşımak,
Özel eğitime muhtaç çocukların özür durumları parasız yatılılık veya burslu-
luk sınavına girmelerine engel teşkil etmez. Sınavı kazananlar özürlerine uygun
okullara yerleştirilirler.
d) (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.) Bulunduğu sınıfta bir yıllık olup sınıfı-
nı geçmiş olmak, ders geçme ve kredi sistemi uygulayan okullarda ise bir önceki
ders yılına ait ortalama toplam krediyi almış olmak,
e) (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.) Sınava girdiği öğretim yılında "okuldan
kısa süreli uzaklaştırma" ve daha önceki yıllarda da bu cezadan daha ağır bir
ceza almamış olmak,
Madde 6 - (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.)
5 inci madde de belirtilen şartları taşıyan, yapılacak sınavı kazanan
öğrencilere her yıl Bakanlıkça tesbit edilecek kontenjanlar çerçevesinde parasız
yatılılık veya bursluluk sağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Kontenjanlarının Tesbiti
Madde 7 - (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.)
Öğretim daireleri, sınavla alınacak parasız yatılı öğrencilerle ilgili
olarak kendilerine bağlı pansiyonlu okulların adlarını, açık kontenjanlarını,
yararlanma ve öğretim şekillerini; Ortaöğretim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlı-
ğı da burs kontenjanları ile yararlanma şekillerini gösteren listeleri ayrı ayrı
hazırlayarak Bakanlıkça belirlenecek tarihte Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri
Genel Müdürlüğü'ne bildirir.
Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu kontenjanları devlet
parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına müracaat ederek sınıflara ve dönem-
lere göre parasız yatılı veya burslu öğrenim görmek isteyen öğrencilerin sayı-
sını, sınıflara veya dönemlere göre müracaat eden öğrenci sayısının, müracaat
eden toplam öğrenci sayısına oranı ile açık kontenjanı çarpmak suretiyle
bulur. Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarında; devlet parasız
yatılılığa müracaat ederek parasız yatılı okumak isteyen öğrencilerin tercih
edecekleri okulların adları, açık kontenjanları, yararlanma ve öğretim şekil-
leri ile bursluluğa müracaat ederek burslu okumak isteyen öğrencilerin yarar-
lanma ve öğretim şekilleri her yıl hazırlanan sınav kılavuzlarında belirtilerek
gerekli açıklamalar yapılır. Bu sınavda başarılı olup sıralama ve kontenjana
giren öğrenciler, okul tercihlerine göre pansiyonlu okullara yerleştirilir.
Parasız yatılıyı kazanan öğrencilerin kayıtları yerleştirildikleri okul müdür-
lüklerince yapılır. Bursluluğu kontenjana ve sınava girerek kazanan öğrencilerin
bursluluğa kayıtları ise kayıt yaptırdıkları veya öğrenim gördükleri okul mü-
dürlüklerince yapılır.
Madde 8 - (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.)
Her yıl tesbit edilen parasız yatılı ve burslu kontenjanların % 15'i, 2828
sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun kapsamına giren
çocuklara, % 30'u, oturdukları yerde devam edeceği düzeyde ve türde okul
bulunmayanlara öncelik tanınmak kaydıyla illerin gelişmişlik göstergesi dikkate
alınarak maddi imkanlardan yoksun ve başarılı çocuklara; % 25'i, öğretmen çocuk-
larına ve % 30'u, diğer öğrencilere ayrılır.
Ayrılan bu kontenjanlardan birinin veya birden fazlasının dolmaması halinde
açık kontenjanlar, yukarıdaki sıralamaya göre tahsis edilir.
Madde 9 - (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.)
Okulsuz yerleşim birimlerinde bulunan zorunlu öğrenim çağındaki çocuklar,
222 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre sınavsız olarak yatılı bölge okulları-
na alınırlar. Bu öğrenciler ortaöğrenimlerini (ilköğretimokulu, ortaokul) bu
okullarda tamamlarlar. Bu okullardan iyi veya pekiyi derece ile mezun olan
öğrencilerden Bakanlıkça tesbit edilecek kontenjan kadarı başarı derecesi
önceliğine göre, öncelikle mesleki teknik ortaöğretim kurumlarına olmak üzere,
ortaöğrenimlerini tamamlayabilmeleri için sınavsız olarak parasız yatılılığa
alınırlar.
Madde 10 - (Değişik birinci fıkra: 8/3/1991 - 91/1582 K.) Durumları 5434 sa-
yılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 65 inci maddesinin (d) fıkrası, 2330 sayılı
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Gö-
revli Personele Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2566
sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hak-
kında Kanun hükümlerine uyan kişilerin çocukları; doğal afetler,savaş ve olağan-
üstü haller sebebiyle korunmaya muhtaç duruma düşmüş olan çocuklar ve ayrıca gö-
rev yaptıkları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde ve türde resmi okul bu-
lunmayan öğretmenlerin çocuklarından Milli Eğitim Bakanlığı'nca tespit edilecek
kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar.
Yukarıda sözü edilen öğretmen çocuklarının belirlenmesinde öğretmenin görev
yaptığı yerleşim birimi gözönünde bulundurulur. İllerin gelişmişlik düzeyi de
dikkate alınarak en küçük yerleşim biriminden başlamak üzere sırasıyla köy, ka-
saba, ilçe ve il'de görev yapan öğretmen çocuklarına öncelik tanınır.
(Değişik: 8/3/1991 - 91/1582 K.) Öğretim yılı içerisinde çocuğunu okutacak
düzeyde ve türde resmi okul bulunmayan yerleşim birimine nakilleri yapılan öğ-
retmenlerin çocukları, kontenjan bulunması halinde öğrenim durumlarına uygun
okullara parasız yatılı olarak alınırlar.
(Değişik: 8/3/1991 - 91/1582 K.) Çocuğunu okutacak düzeyde ve türde resmi
okul bulunan yerleşim birimlerine nakilleri yapılan öğretmen çocuklarının o öğ-
retim yılı sonunda parasız yatılılıklarına son verilir.
(Ek: 8/9/1989 - 89/14522 K.) Sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alı-
nıp kaydı yapıldıktan sonra öğretmen olan velisi vefat eden öğretmen çocukları-
nın parasız yatılı okuma durumu, ortaöğretimini tamamlayıncaya kadar devam eder.
Madde 11 - (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.)
Sınavsız olarak parasız yatılılığa alınacak öğrencilerin, özel giriş sınavı
ile öğrenci alan eğitim öğretim kurumlarının özel giriş sınavını kazanmaları
ve bu okullar ile diğer eğitim, öğretim kurumlarının kayıt kabul şartlarını da
taşımaları gerekir.
Madde 12 - Özel giriş sınavı bulunan resmi okulların kontenjanı belirlenir-
ken resmi pansiyonu olan okullarda 10 uncu madde kapsamına giren ve bu tür okul-
ların sınavını kazanan çocuklar için % 10 kontenjan ayrılır. Bu öğrencilerden
pansiyonu olmayan resmi okulları kazananlar, resmi pansiyonu olan okullara ayrı-
lan kontenjan kadar nakledilirler.
Resmi pansiyonu olmayan okulların sınavını kazanan öğrenci sayısının,ayrılan
kontenjandan fazla olması halinde bu okullarda parasız yatılı okutulacak ve 10
uncu maddedeki her öğrenci grubu için ayrılacak miktar şöyle bulunur. Resmi pan-
siyonlu okullarda, sözü edilen öğrencilerin nakli için ayrılan toplam kontenjan
ile resmi pansiyonu olmayan okulların sınavını kazanan 10 uncu madde kapsamına
giren her öğrenci grubu sayısının resmi pansiyonu olmayan okulların sınavını ka-
zanan toplam öğrenci sayısına oranı ile çarpılır, bulunan sayı her grup için
nakledilecek öğrenci sayısını verir.
Örnek:
300 (a grubundaki öğrenci sayısı) 560 (Toplam kontenjan) = 86
--------------------------------- X (a grubu için nakledilecek öğrenci sayısı)
1950 (Bütün okulların sınavını
kazanan 11 inci madde kapsamına
giren öğrenci sayısı)
Küsurlu çıkan sayılarda virgülden sonraki 5 ve daha yukarı sayılar bir üst
sayıya tamamlanır. (5'den küçük olan rakamlar dikkate alınmaz.)
Her grupta bulunan öğrencilerden bu okulların giriş sınavlarında en yüksek
puanı alandan başlamak üzere, puan sırasına göre ayrılan miktar kadarı, nakle-
dilir. Ancak, öğretmen çocuklarından en küçük yerleşim biriminden başlamak üzere
köy, kasaba, ilçe ve il'de görev yapanların çocuklarına, puanına bakılmaksızın
öncelik tanınır. Bu öğrencilerden nakil sırasına giremeyenlerin kazandıkları
okulun bulunduğu şehirde ve günlük çalışma takvimi aynı olan diğer okullara bağ-
lı resmi pansiyon var ise bu pansiyonlarda kalmaları sağlanarak parasız yatılı
olarak okutulurlar.
Ayrılan % 10 kontenjan dolmadığı takdirde, kontenjan açığı ön kayıtla öğren-
ci alınmak suretiyle kapatılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavları
Madde 13 - İlkokul, ortaokul, lise ve dengi öğretim kurumlarında parasız ya-
tılı okutulacak veya bu kurumlarda burs verilecek öğrencilerin seçme - sıralama
sınavları merkezi sistem esaslarına göre Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkan-
lığınca yapılır.
(Ek: 8/9/1989 - 89/14522 K.) Ancak, bu sınavların sonucuna göre yapılan ka-
yıtlar sonunda okul pansiyonlarında boş kalan kontenjanları doldurmak için Ba-
kanlıkça uygun görülmek ve esasları Bakanlıkça belirlenmek kaydıyla valiliklerce
seçme-sıralama sınavı yapılır.
Madde 14 - İl kontenjanları, sınavlara başvurma şekli, sınavların tarihi,
sınav komisyonlarının kurulması ve görevleri, bu sınavlarla ilgili diğer işlem-
ler her yıl Ekim ayı içerisinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğün-
de ilgili eğitim dairesi temsilcilerinden meydana gelen bir komisyon tarafından
tesbit edilerek en geç Aralık ayı sonuna kadar Valiliklere duyurulur.
Madde 15 - Sınavları başaran öğrencilerin öğretim yılı başında okullarında
bulunmalarının sağlanması için sınav sonuçları, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığın-
ca ilgili eğitim dairelerine 1 Ağustos'a kadar gönderilir.
Madde 16 - Bakanlıkça belirlenen kontenjanlara göre seçme sıralama sınavla-
rını kazanmış olanlardan, öğrencinin tercihi gözönünde tutularak,en yüksek puan-
dan başlamak üzere parasız yatılılığa veya bursluluğa alınacak öğrenciler tesbit
edilirler
Madde 17 - (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.)
Öğrencilerin tercihlerine göre sınavını kazandıkları okul değiştirilemez.
Ancak, ilkokul ve ortaokul sonu devlet parasız yatılılık sınavını kazanan
öğrencilerden, özel giriş sınavı ile öğrenci alan resmi anadolu ve fen lise-
lerine girmeye hak kazanarak bu okullara kayıtlarını yaptıranlar, kazandıkları
yatılılık haklarını cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması halinde kayıt yap-
tırdıkları okullarda kullanırlar.
Ayrıca, özel giriş sınavı ile öğrenci alan resmi anadolu ve fen liselerinin
özel giriş sınavını kazanarak bu okullara kayıtlarını yaptıran ve devlet parasız
yatılı okumak isteyenlerden; devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavları
başvuru ve yararlanma şartları ile kayıt kabul şartlarını taşıyan öğrencilere,
bu okulların cinsiyetlerine uygun pansiyonu olması halinde açık pansiyon kon-
tenjanlarına özel giriş sınavındaki toplam puanına göre seçme ve sıralama ile
parasız yatılı okuma hakkı sağlanır.
Burslu okumaya hak kazanan öğrenciler ise kayıt yaptırdıkları veya öğrenim
gördükleri okullarda bu haklarından faydalanırlar.
Madde 18 - (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.)
Parasız yatılı okumaya veya burs almaya hak kazanan öğrencilerin sınav
sonuç belgeleri, Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce sınav
sonuçlarının ilanından itibaren Bakanlıkça tesbit edilen tarihler içerisinde
bursluluğu ve parasız yatılılığı kazanan adayların adreslerine posta ile
gönderilir. Ayrıca, sınav sonuçları liste halinde ilgili öğretim dairelerine ve
Milli Eğitim Müdürlükleri'ne de gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenciliğe Kabul
Madde 19 - Parasız yatılı veya burslu öğrenciliğe hak kazananlardan aşağıda-
ki belgeler istenir;
a) Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair Hükümet
Tabibliğinden alınacak rapor,
b) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noterden tasdikli örneği,
c) Nüfus cüzdanı aslı,
d) (Değişik:8/4/1994 - 94/5594 K.)
Maddi imkanlardan yoksun olduğunu belirten (Ek:1) aile ve geçim durumunu
gösterir maddi durum beyannamesinde öngörülen ve bu beyana esas olan ailenin
yıllık gelir durumunu gösteren resmi makamlardan (kurum saymanlığı,vergi dairesi
ve diğer yetkili kurumlar) alınacak belgeler ile diğer belgelerin eklenmesi,
e) (Değişik:8/4/1994 - 94/5594 K.)
Sınava girdiği öğretim yılında "okuldan kısa süreli uzaklaştırma" ve daha
önceki yıllarda da bu cezadan daha ağır bir ceza almadığını gösterir belge,
f) (Değişik:8/4/1994 - 94/5594 K.) 2 adet fotoğraf,
g) (Değişik:8/4/1994 - 94/5594 K.) Devlet parasız yatılılık ve bursluluk
sınavını kazandığına dair sınav sonuç belgesi.
(Değişik:8/4/1994 - 94/5594 K.)
Ancak, ilkokula yeni başlıyacaklardan (b,e,), ilkokula devam etmekte
olanlardan (e), sınavsız olarak parasız yatılı alınacaklar ile 2828 sayılı
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren çocuklardan
(d) bendindeki belgeler istenmez.
Madde 20 - Kendilerine 8 inci maddede özel kontenjan ayrılan öğrencilerden
ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:
a) Durumları 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu
hükümlerine uyanlardan mahkeme ilamı,
b) Oturduğu yerde ilkokul veya ortaokul bulunmadığından öğrenim hakkından
yararlanamayan çocuklardan; bulunduğu yerde ilkokul veya ortaokul olmadığına
dair mülki amirlikten alınacak belge,
c) Öğretmen çocuklarından; bu durumlarını gösterir belge,
Madde 21 - Sınavsız olarak parasız yatılı alınacak öğrencilerden ayrıca is-
tenecek belgeler,
a) Durumları 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun 65 inci maddesinin (d)
fıkrasına uyan kişilerin çocuklarından;
(1) Babasının harp malülü veya şehit olduğunu gösterir belge,
(2) Muhtarlıktan alınan ve bu Yönetmelikten yararlanarak ortaokul veya lise-
lerde Devlet tarafından parasız yatılı olarak okutulan başka kardeşinin bulunma-
dığını gösterir belge,
(3) Nüfus kayıt örneği,
b) Durumları 2330, 2453, 2566 sayılı Kanunların hükümlerine uyan kişilerin
çocuklarından,
(1) Sözü edilen kanunlardan yararlandıklarını gösteren, resmi makamlardan
alınacak belge,
(2) Nüfus kayıt örneği.
c) Doğal afetler, savaş ve olağanüstü haller sebebiyle korunmaya muhtaç
duruma düşmüş olanlardan,
(1) Mülki amirlikten alınacak bu durumlarını gösterir belge,
(2) Nüfus kayıt örneği,
d) (Değişik: 8/3/1991 - 91/1582 K.) Görev yaptıkları yerlerde çocuklarının
devam etmekte olduğu düzeyde ve türde resmi okul bulunmayan öğretmenlerin çocuk-
larından,
(1) Görevli olduğu okul müdürlüğünden alınan ve görev yaptıkları yerde çocu-
ğunu okutacak düzeyde ve türde resmi okul bulunmadığını gösterir belge,
(2) Nüfus kağıdı örneği.
Madde 22 - Durumları 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 65 inci mad-
desinin (d) fıkrası hükmüne uyan çocukların veli veya vasileri, çocuklarının me-
zun oldukları veya öğrencisi bulundukları okulun bağlı bulunduğu valiliğe
1 Temmuz'dan başlamak üzere bütünleme sınavları sonuna kadar 21 inci maddede
belirtilen belgelerle birlikte başvururlar.
Bu çocukların durumları Milli Eğitim Müdürlüklerince incelenerek bilgi cet-
veli düzenlenir. Düzenlenen bilgi cetvelleri ile belgeler en geç 1 Ekim'de Ba-
kanlığın ilgili Eğitim dairelerinde bulunacak şekilde gönderilir. (Ek 2 - 3)
Madde 23 - 22 inci maddede sözü edilenler hariç durumları 10 uncu madde hü-
kümlerine uyanlar 21 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa baş-
vururlar.
Başvurular 15 gün içinde incelenerek durumları uygun bulunanlar okullara
yerleştirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Parasız Yatılı Öğrencilikten Burslu Öğrenciliğe Burslu Öğrencilikten
Parasız Yatılı Öğrenciliğe Geçişler
Madde 24 - (Değişik:8/4/1994 - 94/5594 K.)
Kontenjan bulunması halinde okulların teklifi ve Bakanlığın onayı ile öğre-
nim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere en az bir öğretim yılı,ders
geçme ve kredi sistemi uygulanan okullarda ise bir ders yılı parasız yatılı veya
burslu öğrenim gören,parasız yatılı öğrenciler burslu,burslu öğrenciler parasız
parasız yatılı öğrenciliğe geçirilebilirler. Parasız yatılılıktan bursluluğa,
bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, öğrencinin eğitim gör-
düğü okul müdürlüğüne öğrenci velisi tarafından belgeleriyle birlikte yazılı
olarak,derslerin kesiminden öğretim yılının başlamasına bir ay kalıncaya kadar
yapılır.
Ancak, sağlık ve korunmaya muhtaç duruma düşme nedeniyle geçişler için baş-
vurularda süre kaydı aranmaz.
Parasız yatılılıktan bursluluğa,bursluluktan parasız yatılılığa geçişlerde
öğrencinin,öncelik sırasına göre,aşağıdaki şartlardan birini taşıması gereklidir.
Bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için,
a) Korunmaya muhtaç duruma düşmüş olmak,
b) Ana babanın ayrılması veya bunlardan birinin ölümü sonucu aile bütünlüğü
bozulmuş olmak,
Parasız yatılılıktan bursluluğa geçişler için:
a) Sağlık durumunun parasız yatılı okumaya elverişli olmadığına dair "Sağlık
Kurulu Raporu" almış olmak.
b) Korunmaya muhtaç duruma düşmüş olmak.
c) Ana babanın ayrılması veya bunlardan birinin ölümü sonucu aile bütünlüğü
bozulmuş olmak.
Parasız yatılılıktan bursluluğa geçişlerde öğrencinin 19 uncu maddede belir-
tilen şartları taşıması gerekir.
Parasız yatılılıktan bursluluğa geçişler için yapılan başvurularla ilgili
belgeler,başvuru süresi sonunda okul müdürlüklerince valilik kanalıyla Ortaöğ-
renim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı'na,bursluluktan parasız yatılılığa
geçişler için yapılan başvurularla ilgili belgeler ise başvuru süresi sonunda
okul müdürlüklerince valilik kanalıyla ilgili öğretim dairelerine gönderir.
Geçişler için yapılan başvurular, Bakanlığın ilgili eğitim dairelerince
incelenerek uygun görülenler ilgili valilik ve dairelere bildirilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Parasız Yatılı ve Burslu Öğrenciliğin Sona Ermesi
Madde 25 - (Değişik birinci fıkra:8/4/1994 - 94/5594 K.)
İlkokul,ortaokul,lise ve dengi okullarda parasız yatılı veya burslu okuyan
öğrencinin parasız yatılı veya burslu okuma durumu ortaöğretimini tamamlayıncaya
kadar devam eder.Ancak ortaokulu (İlköğretim okulunu) bitiren öğrencilerden
(Ek:1) aile ve geçim durumunu gösterir maddi durum beyannamesinde öngörülen ve
bu beyana esas olan ailenin yıllık gelir durumunu gösteren resmi makamlardan
(kurum saymanlığı,vergi dairesi ve diğer yetkili kurumlar) alınacak belgeler ile
diğer belgeler bu öğrencilerin lise ve dengi okullara kayıt yaptırdıkları süre
içerisinde yeniden istenir.Gelir durumu,içinde bulunulan mali bütçe kanununun
(M) işaretli cetvelinde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücreti-
nin en azının 4 katını geçen miktardan yüksek olanların bursluluk ve parasız
yatılılığı sona erer.
Ancak, aşağıdaki hallerde parasız yatılı veya burslu okuma hakkı sona erer.
(Değişik:8/4/1994 - 94/5594 K.)
a) 222 Sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre sınavsız olarak yatılı bölge
okullarına alınan öğrenciler hariç olmak üzere ilkokul, ortaokul, lise ve dengi
okulların her birinde bir defadan fazla bir üst sınıfa devam etme hakkı kazana-
mamak.Ders geçme ve kredi sistemi uygulanan 6 dönemlik okullarda 8 inci dönemin
sonunda,8 dönemlik okullarda ise 10 uncu dönemin sonunda mezun olamamak,
b) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar hariç olmak üzere, ertelen-
miş olsa dahi bir suçtan dolayı mahküm olmak,
c) Okulla ilişiğini bir öğretim yılı veya daha fazla süre ile kesen disiplin
cezası almış olmak,
d) Bakanlıkça kabul edilebilir bir mazerete dayanmaksızın kendiliğinden öğ-
renimini terk ederek okuldan ayrılmak,
e) Parasız yatılı veya burslu okumaktan vazgeçmek.
f) Bursluluk veya devlet parasız yatılılık sınavını kazanıp Bakanlıkça be-
lirtilen süre içerisinde burs veya yatılılık kaydını yaptırmamak,
Madde 26 - 25 nci maddede belirtilen nedenlerden dolayı parasız yatılı veya
burslu okuma hakları sona eren öğrencilere okuldan ayrılmak istemeleri halinde;
velilerinin yazılı başvuruları üzerine 28 Kasım 1964 tarih ve 11868 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği hükümlerine uymak kaydıyla
tasdiknameleri verilir.
Madde 27 - Parasız yatılılığı veya bursluluğu sona eren öğrencilerin durum-
ları en geç bir ay içerisinde Bakanlığa bildirilir.
Madde 28 - Her eğitim kademesinde, bir defaya mahsus olmak üzere, öğretim
yılı sonunda birden fazla dersten başarısız duruma düşmüş olup başarısız ders-
lere devam eden veya sınıf tekrar eden öğrencilerin parasız yatılılık veya burs-
luluk hakları devam eder.
Başarısız oldukları dersleri tekrar etmeyerek yıl sonunda bu derslerin sı-
navlarına girmek isteyen öğrencilerin parasız yatılı veya bursluluk haklarına
ara verilir. Bu durumdaki parasız yatılı öğrencilerin yaz ve güz dönemlerinde
sınavların devam ettiği sürece yatacak yerleri ve yemekleri okulca sağlanır.
Burslu öğrencilere de aylık olarak bursları ödenir. Bunlardan başarı sağlayarak
bir üst sınıfa devam etme hakkı kazananların parasız yatılılık veya bursluluk
hakları devam eder.
Madde 29 - Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden,
tekrar parasız yatılı veya burslu okumak isteyenler bu Yönetmelikte belirtilen
parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımala-
rı kaydıyla, parasız yatılılık veya bursluluk sınavına katılabilirler. Sınavları
kazanmaları halinde bundan sonraki öğrenimlerine parasız yatılı veya burslu ola-
rak devam ederler.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrencilerin Bir Okuldan Başka Bir Okula Nakli
Madde 30 - Parasız yatılı veya burslu öğrencilerin nakilleri, kontenjan du-
rumuna ve aşağıdaki öncelik sırasına göre, Bakanlıkça yapılır.
a) Öğrencinin sağlık durumu,
b) Tasdikname ile uzaklaştırma cezası alınması,
c) Öğrenci velisinin, öğrenci okula kayıt olduktan sonra gerçekleşen görev
veya işyeri değişikliği,
d) Velinin, öğrencinin naklini istediği okulun bulunduğu il veya çevre il-
lerde sürekli olarak oturması,
(Değişik:8/4/1994 - 94/5594 K.)
Birinci fıkranın (a) bendine göre,okul değiştirme isteklerinde,öğrencinin
tam teşekküllü devlet hastanesinden nakletmek istediği yerde öğrenimine devam
etmesinin sağlık yönünden lüzumlu olduğunu belirtir sağlık kurulu raporu alması,
burslu öğrencilerden sağlık kurulu raporu istenmemesi,
Birinci fıkranın (c) bendine göre; öğrenci velisinin görev veya işyeri deği-
şikliğini resmi makamlardan alacağı belge ile belgelendirmesi,
Birinci fıkranın (d) bendine göre; öğrenci velisinin, öğrenciyi naklettirmek
istediği okulun bulunduğu il veya çevresinde sürekli olarak oturduğunu resmi ma-
kamlardan alacağı belge ile belgelendirmesi,
zorunludur.
Madde 31 - (Değişik birinci fıkra:8/4/1994 - 94/5594 K.)
30 uncu maddede belirtilen özürleri nedeniyle nakil için başvurular,belge-
leriyle birlikte öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, derslerin kesiminden itibaren
başlayarak yeni öğretim yılının başlamasına bir ay kalıncaya kadar yapılır.Fark-
lı türdeki okullar arasında devlet parasız yatılı, öğrencilerin nakli mümkün
değildir. Ancak, Bakanlığa bağlı herhangi bir okulda parasız yatılı öğrenci iken
bilahere yine Bakanlığa bağlı herhangi bir okulun özel giriş sınavını kazanarak
kaydı yapılan öğrencilerin nakilleri yapılır.
(Değişik:8/4/1994 - 94/5594 K.)
Okul müdürlükleri nakil için başvuru süresi sonunda bursluluk nakli için
başvuru listelerini,belgelerini de ekleyerek görüşleriyle birlikte,valilik ka-
nalıyla Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığına,parasız yatılılık nakli
için başvuru listelerini ise belgelerini de ekleyerek görüşleriyle birlikte,
valilik kanalıyla Bakanlığın ilgili öğretim dairelerine gönderirler.
Parasız, yatılı öğrencilerin nakilleri yaz tatilinde yapılır. Ancak,tasdik-
name ile uzaklaştırma cezası alınması veya sağlık nedeniyle nakillerle burslu
öğrencilerin nakilleri öğretim yılı içinde de yapılabilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 32 - Parasız yatılı öğrencilere aşağıda betirtilen sosyal yardımlar
yapılır.
a) Öğrencilere aşağıda kullanma süreleri, adetleri ve cinsleri yazılı giyim
eşyası verilir.
Cinsi Adet Kullanma süresi Açıklama
Palto - Pardesü 1 3 Yıl Üç yılda bir verilir.
Takım elbise 1 1 " Her yıl verilir.
Gömlek 2 1 " " " "
Takım iç çamaşırı 2 1 " " " "
Çorap 2 1 " " " "
Ayakkabı 1 1 " " " "
Lastik ayakkabı 1 1 " " " "
Kravat 1 1 " " " "
Havlu 2 1 " " " "
Eşofman 1 3 " Üç yılda bir verilir.
Pijama 1 2 " 1. ve 3. sınıfta verilir.
Terlik 1 1 " Her yıl verilir.
Kız öğrencilere bu eşyalar denk giyim eşyası verilir.
İlkokul kız ve erkek öğrencileri için yapılacak giyecek yardımı Milli Eğitim
ve Maliye Bakanlıklarınca ayrıca belirlenir.
b) Öğrencilere eğitim programlarının gerektirdiği kitaplar, okul idarelerin-
ce sağlanır.
c) (Değişik: 18/12/1992 - 92/3936 K.) Öğrencilerden;
İlkokulda bulunanlara 75
Ortaokulda bulunanlar 100
Lise ve dengi okullarda bulunanlara 125
gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu
bulunacak miktarlarda, Türk Cumhuriyetlerinden gelenlere ise bu miktarların
2,5 (ikibuçuk) katı harçlık ödenir. Bu harçlık öğrenim süresince her ay verilir.
d) Öğrencilere ayrıca, diğer eğitim ve öğretim araçlarının karşılanması ama-
cıyla her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere (c) bendinde belir-
tilen bir aylık harçlık tutarında ayrıca ödeme yapılır.
Madde 33 - (Değişik birinci fıkra: 8/4/1994-94/5594 K.) Ortaokul(ilköğretim
okulu), lise ve dengi okul öğrencilerine verilecek burs miktarı,her yıl Maliye
Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca tesbit edilecek göstergenin bütçe ka-
nunlarıyla belirlenen memur maaşlarına uygulanan gösterge rakamlarının aylık
tutarlara çevrilmesinde esas alınan memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu
tespit edilir.
Burslu öğrencilerin bursları, bursluluk sınavını kazanarak okula kayıt ol-
dukları tarihi takip eden aybaşından itibaren okullarınca ödenir. Ödemeye tatil
aylarında da devam olunur.
Madde 34 - (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.)
Son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin bursları öğretim yılının sona
erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak.ortaokul (ilköğretim okulu)
son sınıf öğrencilerinin bursları, lise ve dengi öğretim kurumlarına devam et-
meleri halinde kesilmez. Bu öğrencilerin bursu yeni kayıt yaptırdığı okul mü-
dürlüğünce mezun olduğu tarihten itibaren ödenir. Parasız yatılı öğrencilere
ayrıca burs verilmez.
Madde 35 - Parasız yatılı veya burslu okuma imkanlarından faydalanan öğren-
ciler, başka kurumlarca verilen bursu seçtikleri takdirde bu Yönetmelikte öngö-
rülen parasız yatılı veya burslu okuma haklarından faydalanamazlar.
Madde 36 - Tatil aylarında parasız yatılı öğrencilerden kalacak yeri olma-
yanların okullarda veya belli yerlende toplamak suretiyle barındırılmalarına ve
sosyal yardımlardan faydalandırılmalarına devam olunur. Okulda kalacak öğrenci
sayısı 50'den az olduğu takdirde okul müdürlüklerince ders kesiminden en az bir
ay önce bu öğrencilerin listeleri Bakanlığa gönderilir. Bunların kalacağı okul-
lar Bakanlıkça tesbit edilir.
Bu öğrencilerin yaz tatilleri, ilgili eğitim dairelerince düzenlenecek prog-
ramlara göre değerlendirilir.
Madde 37 - Parasız yatılı veya burslu öğrencilerin muayene ve tedavi gider-
leri Bakanlıkça karşılanır. Bunların tedavileri devam ettiği sürece, raporlarını
geciktirmeden okul idarelerine vermeleri şartıyla, yatılılık veya burslulukları
devam eder. Burslu öğrencilerin aylık bursları tam olarak ödenir.
Madde 38 - (Değişik: 8/4/1994-94/5594 K.)
Mezun olan yatılı öğrencilerin listeleri yaz ve güz dönemi sınavları so-
nunda, burslu öğrencilerin listeleri ise öğretim yılının sona erdiği tarihi ta-
kip eden ay sonunda Bakanlığa gönderilir.
Madde 39 - Parasız yatılılık veya bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin,
aile durum beyannameleri öğrenim gördükleri okul müdürlüğünce gerekli görüldüğü
takdirde araştırılır. Bu araştırma sonucuna velinin aile durum beyannamesindeki
fert başına düşen yıllık gelir miktarının bu yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b)
fıkrasında belirtilen miktardan fazla olması halinde, yalan beyanda bulunan öğ-
renci velisi hakkında kanuni işlem yapılmak üzere ilgili makamlara duyurulur.
Kanuni işlem sonucunda velinin yalan beyanda bulunduğunun tesbiti durumunda öğrencinin parasız yatılılık veya bursluluk hakkı iptal edilir.
Madde 40 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre parasız yatılı veya burslu okumak
suretiyle okulu bitirenlerle herhangi bir nedenle okuldan ayrılan öğrenciler
hiçbir şekilde mecburi hizmet, tazminat veya geri ödeme ile yükümlü tutulamazlar.
Dayanak:
Madde 41 - Bu Yönetmelik 17/6/1982 tarih ve 2684 sayılı Kanunun 14 üncü mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.
Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde ortaokul,lise ve dengi okul-
larda parasız yatılı veya burslu olarak öğrenimlerine devam etmekte olanlar, ya-
tılı veya burslu olarak öğrenimlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre sürdürürler.
Kaldırılan Hükümler:
Madde 42 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 17/5/1976 tarih ve
15590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Temel Eğitim İkinci Kademe ve Ortaöğretim Burs-Parasız Yatılılık ve Diğer Sosyal Yardımlar Yönetmeliği" ile 22/4/1967 tarih ve 12580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İmam-Hatip Okullarına Parasız Yatılı Olarak Alınacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük:
Madde 43 - 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesi uyarınca Sayıştay görüşü alı-
nan bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 44 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
EK: 1
PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OLARAK ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYENLER
İÇİN ÖĞRENCİNİN AİLE VE GEÇİM DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAME
(Değişik: 8/4/1994 - 94/5594 K.)
------------------------------------------------------------------------------
ÖĞRENCİ Adı, Soyadı
---------------------------------------------------------------
Öğrenciye yakınlık derecesi
VELİSİNİN ---------------------------------------------------------------
İşi ve işyeri
---------------------------------------------------------------
Aylık geliri (serbest meslek sahibi ise vergi
dairesinin adı, adresi ve hesap numarası ile
resmi makamlardan;vergi dairesi,kurum sayman-
lığı ve diğer yetkili kurumlardan alınacak
maaş bordrosu gibi belgeler eklenecektir.)
---------------------------------------------------------------
Eşi çalışıyorsa;işi ve aylık kazancı.
(Resmi makamlardan;vergi dairesi,kurum say-
manlığı ve diğer yetkili kurumlardan alınacak
maaş bordrosu gibi belgeler eklenecektir.)
---------------------------------------------------------------
Ailenin diğer gelirleri
---------------------------------------------------------------
Ailenin yıllık gelir toplamı (NET)
---------------------------------------------------------------
Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu
fertlerin sayısı ve yakınlık dereceleri
(Fertler açık olarak yazılacak nüfus kayıt
örneği,tedavi yardım beyannamesi ile sağlık
karnesi veya mahkeme kararı örneği eklenecek-
tir.)
---------------------------------------------------------------
Aile gelirinin aile fertlerine düşen yıllık
tutarı
(Ailenin yıllık toplam geliri,aile fert sayı-
sına bölünerek hesaplanacaktır.)
-----------------------------------------------------------------------------
Aile geçim durumunun yukarıdaki beyannamede belirtildiği şekilde olduğunu
beyan eder, velisi bulunduğum..........................okulu/Lisesi...........
sınıfı öğrencilerinden ..................oğlu/kızı.................nolu........
'ın............Yılı Devlet Parasız yatılılık ve Bursluluk......... sınavlarına
kabulünü arzederim.
......./......./.....
Öğrenci Velisi(İmzası)
Müracaatçının :
Adı Soyadı : ....................................
Adresi : ....................................
Yukarıdaki beyanın doğruluğunu tasdik ederim.
(Velinin görev yaptığı Kurum veya Köy- Mahalle
Muhtarlığı ile diğer resmi kurumlarca tasdik
edilecektir.)
EK: 2
HARB MALÜLÜ VEYA ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN
ADI VE SOYADI : ..............................................
BABA ADI : ..............................................
DOĞUM YERİ VE YILI : ..............................................
SINIFI : ..............................................
OKUL NO : ..............................................
TAKİP ETTİĞİ YABANCI DİL : ..............................................
AİLESİNİN DAİMİ OTURDUĞU YER : ..............................................
..............................................
..............................................
Yukarıda hüviyeti yazılan ve fotoğrafı yapıştırılan öğrenci (1)
.....................................................tir.
Okul Müdürü Resmi Mühür ve
İmza
(1) Noktalarda gösterilen yere, isteklilerin durumlarına göre ilkokulu bi-
tirmiştir; Ortaokulu bitirmiştir veya sınıfını bütünlemesiz geçmiştir, cümleler-
den biri yazılacaktır.
-------------------------------------------------------------------
NOT: Sınıfı bütünlemesiz geçmek kaydı ara sınıfların öğrencilerine mahsus-
tur.
EK: 3
ŞEHİT VEYA HARP MALÜLÜ OLANLARIN ÇOCUKLARINA AİT
BİLGİ CETVELİ
-----------------------------------------------------------------------------
Adı, Soyadı
--------------------------------------------------------------------------
Baba Adı
--------------------------------------------------------------------------
Mezun olduğu veya öğrencisi
bulunduğu okulun adı
--------------------------------------------------------------------------
Şehit veya harp malülü çocuğu olduğu
--------------------------------------------------------------------------
Sınıfı
--------------------------------------------------------------------------
Takip ettiği yabancı dil
--------------------------------------------------------------------------
Erkek veya kız olduğu
--------------------------------------------------------------------------
Ailesinin daimi oturduğu yer
--------------------------------------------------------------------------
Düşünceler
-----------------------------------------------------------------------------
Milli Eğitim Müdürü

hadise eurovision kumaşsız kıyafeti

hadise nin eurovision da giyeceği kumaşsız seksi kıyafeti


Kostüm tamamlandı. Kumaş yok. Tamamen aksesuardan oluşuyor.

Aksesuar tasarımcısı Muammer Ketenci, Türkiye'yi mayıs ayında Moskova'da yapılacak 54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek olan Hadise için hazırladığı kostüm tamamlandı.


Ketenci, 54. Eurovision Şarkı Yarışmasında ''Düm Tek Tek'' adlı şarkısıyla Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise'nin giyeceği kostüm için, kumaş içermeyen özel bir çalışma yaptığını söyledi.
Ketenci, Hadise'nin Eurovision'da giymesi için kostüm hazırlama fikrinin dostlarından geldiğini söyledi.
Kumaş içermeyen, tamamen aksesuardan oluşan bir elbise tasarlama fikrinin ise, kendisinin aksesuar tasarımcısı olmasından kaynaklandığını dile getiren Ketenci, ''Bir aksesuarcı olarak kumaş kullanmak bana ters gelirdi'' dedi.
Ketenci, tasarımın büyük ilgi göreceğine inandığını belirterek, ''Biz bu işe başlamadan önce bir kaç tane modacının bu işle ilgilendiğini duyduk. Şarkı çok güzel herkes beğeniyor. Gelen önerileri dikkate alıp karar verdim ve bu tasarımı yapmaya çalıştım. İnsanların alışmadığı, tamamen aksesuardan yapılan bir elbise ilk defa Muammer Ketenci'nin elinden çıkacak'' diye konuştu.
Yaklaşık 45 gün,12 kişilik bir ekiple üzerinde çalıştığı kostümü hazırladığını anlatan Ketenci, Hadise'nin şu anda tanıtım amacıyla yurt dışında olduğunu, Türkiye'ye geldiğinde kostümü beğenisine sunacaklarını bildirdi.
Muammer Ketenci, Hadise'nin bu kostümü beğeneceğine olan inancının tam olduğunu kaydederek, ''Kumaşı kesip makineye diktirmek gibi bir çalışma değil bu, çünkü bunun kalıbından tutun metal üzerindeki modellendirme, kaynaklandırma, taşlandırma, üzerindeki kaplama şekillerine kristallerin işlenmesine kadar bölüm bölüm olan bu çalışmaların hepsinin üzerinde ayrı ayrı ikişer kişi çalıştı'' dedi.
Ketenci, hazırladığı tasarımda, sutyen ve şortta alüminyum kullandıklarını vurgulayarak şunları anlattı:

''Alüminyum üzerine daha sonra altın varak yaptırdık. Şortumuzda da altın varak var, arka kısmında derin bir varaklama ayarladık ve bu varaklama üzerinde de ekibimizdeki arkadaşlarımızla alüminyumlardan aksesuarlarımızı kullandık. Alüminyumlardan o iğneleri geçirmek gerçekten kolay değil. Ekip çalışanlarının elleri parçalandı.''
Ketenci, elbiseyi Hadise'nin ölçülerine göre ayarladıklarını belirterek, Hadise'nin bu kostüme önem verip giymesini beklediğini söyledi.

yasaklanan youtube tek tıkla girmek (kolay youtube giriş)

Bildiğiniz üzere youtube’a erişim 06.03.2007 mahkeme kararıyla engellenmiştir. youtube ye erişim engellemesi nedeniyle turkiyeden ulaşımda sorunlar çıkmakta youtebeye giriş için bir çok yöntem sunulmakta tunel sitelerinden bahsedilmekte. İşte sizin için rapitte upload ettiğim bu program sayesinde youtubeye sitesine erişim çok kolay ve basit olacak. Bu youtubeye giriş programını tek tıkla indirin ve pc nize kurun bundan sonra youtubeye girmek için başka bir şey yapmanıza gerek yok.
İşte yasaklanan youtube ye girmek için bu programı kurun TIKLA çıkan rapit sayfasından Free user denilen yere tıklayın ve 30 dan geriye saymasının bitmesini bekleyin ve çıkan sayfada download yazan yere tıklayın ve bu programı indirin ve kurun.

Programı indirdikten sonra next ilerle kabul ediyorum diyerek 10 sn depc nize kurun ve bundan sonra youtube sanki erişime engellenmemiş gibi ulaşın. Erişimi engelenen sitelere girmek için bu programı kullanabilirsiniz.

Rafet El Roman ve Yusuf GÜNEY Aşk-ı Virane

Rafet El Roman ve Yusuf GÜNEY Aşk-ı Virane video klip
Rafet El Roman ve Yusuf GÜNEY Aşk-ı Virane en yeni şarkılar
Rafet El Roman ve Yusuf GÜNEY Aşk-ı Virane video izle

Günlerdir deli gibi Rafet El Roman'ın son albümü Bir Roman Gibi'nin favori parçası Aşk-ı Virane'yi dinliyorum. Şarkının ilginç bir hikayesi de var. Rafet El Roman'ın koyu bir hayranı olan, İngiltere'de müzikle uğraşan Yusuf Güney, sanatçı Londra'ya geldiğinde bestelerini dinletme fırsatı buluyor.

Aşk-ı Virane parçasını beğenen ve Yusuf Güney'e düet yapma teklifinde bulunan Rafet El Roman belki de hayatının en güzel işini yapıyor. Yusuf Güney hem sesiyle hem de bestesiyle, slow parçalara hasret kaldığımız zamanlarda ilaç gibi geliyor.

Rafet El Roman ve Yusuf Güney Aşk-ı Virane Şarkı Sözleri

ask bir kalbin icinde agliyor ask
sizim sizim sizlatiyor
ellerinden kacilmiyor
virane ettin biraktin ask

bir deli kursun misali zulmetti bana bu gonlun
yikilmistan da virane ettin bunun sebeni sendin
unutmali artik bir anlami yok
sevmeyi bilmeyen birini anlamak ne zor

sensizligi kabul eden bir kalpti mutlu olamazsin
bu katlanilmaz gururlarla sen de basa cikamazsin
giden o olsun terkedende
artik zaman hakikatle yuzlesmekte

ask bir kalbin icinde agliyor ask
sizim sizim sizlatiyor
ellerinden kacilmiyor
virane ettin biraktin ask

ben de ayni duygularla geldim gectim bu yollardan
askin her kati halini yasadim gordum inan
simdi zamanla gecer desem de avunmayacak yuregin
ne kadar lanet etse de kabin dinlemeyeceksin

bu deli gonlum neler neler
ugrunda harcadi her gun
bir an yilmadan unut demek olmaz laf anlamaz bu kalp
bu askin icinde ne emekler saklidir

ask bir kalbin icinde agliyor ask
sizim sizim sizlatiyor
ellerinden kacilmiyor
virane ettin biraktin ask