6 Mart 2009 Cuma

TEKNİK LİSE YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI

TEKNİK LİSE YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI
Teknik Lise Yönetmeliği 5 Şubat 1993 tarih ve 21487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak 5 Eylül 1995 tarih ve 22395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve uygulamaya konulan “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği”ne Göre bazı maddeleri yeniden değiştirilmiştir.
Söz konusu değişiklikler ise, 28 Ocak 1996 tarih ve 22537 sayılı Resmi Gazete ile 12 Şubat 1996 tarih ve 2449 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanmıştır.
TEKNİK LİSE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, teknik liselerin kuruluş ve işleyişlerini düzenlemektir .
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı teknik liselerin, amaç, kuruluş, öğrenci kayıt kabulü ve nakli ile teknik lise öğrencilerine meslek lisesi diploması düzenlenmesini ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen ;
Bakanlık : Milli Eğitim Bakanlığı ‘ nı ,
Müdür : Teknik lise müdürünü ,
Bölüm : Teknik lisede eğitim ve öğretimi yapılan meslek alanlarını ,
Aday Seçme Komisyonu: Teknik liseye başvuran öğrencilerin dilekçelerini, girmek istedikleri bölümlere göre inceleyip sıralayan komisyonu
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Kuruluş, Teknik Liseye Geçiş ve Öğrenci Nakilleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
Madde 5- Teknik liseler, ve bölümleri Bakanlıkça uygun görülen yerlerde açılır. Teknik liseler, dokuzuncu sınıfı meslek liseleri ile ortak olan, 4 yıl öğretim süreli Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarıdır.( Değişik 28.1.1996 tarih ve 22537 Resmi Gazete)
İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Liseye Geçiş
Madde 6- Meslek liselerinin hangi bölümlerinden teknik lisenin hangi bölümüne geçilebileceği Bakanlıkça belirlenir.
Meslek lisesi müdürlükleri, dokuzuncu sınıf öğrencilerine girebilecekleri teknik lisenin bölümlerinin hangileri olduğunu,teknik liselerin özelliklerini ne müracaat tarihini okulun açılışından, itibaren duyurur.
Meslek lisesi müdürlüklerince teknik liseye geçmek isteyen öğrencilerin, gerekli şartları taşıyıp taşımadığı incelenir. Şartları taşıyan öğrencilerin başvuru formları okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra, ders kesimini takip eden haftanın sonuna kadar öğrencilere verilir.
Bir öğrenci en fazla iki Teknik Lise için başvuru formu doldurabilir. Ancak başvuruda bulunduğu teknik lisede birden fazla girebileceği bölüm varsa aynı başvuru formunda en fazla iki tercihte bulunabilir. (Değişik 28.1.1996 tarih ve 22537 Resmi Gazete)
Kontenjan Tespiti
Madde 7- Teknik lise bölümlerine kaydedilecek öğrenci kontenjanı, okul müdürünün başkanlığında ilgili bölüm şefi , müdür baş yardımcısı , teknik lisenin müdür yardımcısı veya atölye ve meslek dersi öğretmenlerinden kurulacak üç kişilik komisyon tarafından;okulun dershane, atölye, laboratuar gibi fiziki kapasite ve öğretmen durumu ile ülkemiz endüstrisinin ilgili alanda ihtiyaç duyduğu teknik insan gücü dikkate alınarak belirlenir.
Ancak; herhangi bir bölüme, belirlenen kontenjan kadar öğrenci baş vurmadığı takdirde en az on beş öğrenci ile şube teşekkül ettirilebilir. (Değişik 28.1.1996 tarih ve 22537 Resmi Gazete)
Teknik Liseye Geçiş
Madde 8- Teknik liselere alınacak öğrencilerin;
a. Meslek liselerinin dokuzuncu sınıfını birinci yıl sonunda başarmış olması.
b. Türk dili ve edebiyatı , matematik, fizik,kimya(Kimya bölümlerinde Sınaî Kimya), teknik resim ( teknik resim okutulmayan bölümlerde teknik resim dersi yerine bölümlerin özelliklerine göre Bakanlıkça belirlenen ortak meslek derslerinden biri) derslerinin;
1) Her birinden ayrı ayrı yıl sonu notunun en az 2.00,
2) Bu beş dersin yıl sonu başarı ortalamasının en az 2.75,
olması
c. Adı geçen dersler dışındaki ders ve derslerden başarısızlık söz konusu ise yıl sonu genel başarı ortalamasının en az 2.50 olması
gerekir.
Öğrenciler, söz konusu beş dersin yıl sonu ağırlıklı notlarının toplamına göre sıralanır.
Bu sıralamada eşit puan alan öğrencilerin, sırasıyla,matematik, fizik, kimya, teknik resim veya bölümlerin özelliklerine göre teknik resim yerine Bakanlıkça belirlenen derslerden yıl sonu notu yüksek olanına öncelik verilir.
Eşitlik yine bozulmazsa bütün derslerin yıl sonu ağırlıklı notları toplamı yüksek olana öncelik verilmek sureti ile öğrencilerin sıralamadaki yerleri tespit edilir. (Değişik 28.1.1996 tarih ve 22537 Resmi Gazete)
Teknik Liseye Kayıt
Madde 9- Teknik liseye kayıt için gerekli şartları taşıyan öğrenciler, form dilekçe (EK-2) ile derslerin kesildiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde teknik lise müdürlüklerine başvururlar.
Teknik lise müdürlerince süresi içinde başvuruda bulunan öğrencilerin form dilekçeleri her bölüm için ayrı ayrı tutulacak listelere işlenir.
Form dilekçelerinin kabul edildiği son günü takip eden ilk iş gününde ; okul müdürü ve müdür başyardımcısı ile ilgili müdür yardımcısı, bölüm şefi, atölye şefi veya atölye ve meslek dersi öğretmenlerinden kurulacak en az beş kişilik aday seçme komisyonu tarafından form dilekçeler tek tek incelenir. Bu inceleme sonucunda şartları taşıyan öğrenciler, belirlenen esaslara göre sıralanır.
Sıralama sonunda kontenjan kadar asil aday, bunun ¼ ünden az olmamak üzere yedek aday tespit edilerek, değerlendirilmenin yapıldığı günün akşamı listeler halinde okulda ilan edilir.
Asıl aday listesinde yazılı olan öğrenciler, ilanı takip eden üç iş günü içerisinde dönem ve yıl sonu notlarının yazılı olduğu tasdiknamelerini kayıtlı oldukları meslek lisesi müdürlüklerinden alarak teknik lise müdürlüğüne kesin kayıtlarını yaptırırlar.
Kayıtların son günü saat 17:00‘ye kadar kesin kayıtlarını yaptırmayan asil listedeki öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler.
Kontenjan tamamlanmadığı taktirde asil listeden kayıtların sona erdiği günü takip eden ilk iş günü yedek listeden kontenjan doluncaya kadar yukarıdan aşağıya doğru sıra ile kesin kayıtlara devam edilir.
Başvuran öğrencilerden teknik liselere kaydı yapılamayanların form dilekçelerinin arkasına kayıt yapılmama nedeni açıklanır ve istendiğinde dilekçe sahibine iade edilir. (Değişik 28.1.1996 tarih ve 22537 Resmi Gazete)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Nakilleri
Öğrenci Nakilleri
Madde 10 - Teknik liseler arasında öğrenci nakilleri, ders kesiminden itibaren başlar, yeni ders yılının başlamasından beş iş günü öncesine kadar devam eder. Ancak;
a) Öğrenciye, sağlık durumu nedeniyle, tam teşekküllü resmi hastane tarafından öğrenim gördüğü yerleşim biriminde, tedavisinin mümkün olmayacağını açık bir şekilde belirten sağlık kurulu raporu verilmesi,
b) Öğrenci velisinin (Öğrenciye bakmakla yükümlü olan ) görev veya işyeri değişikliğini, resmi makamlardan alacağı belge ile belgelendirmesi,
c) Öğrenci velisinin öğrenciye nakletmek istediği okulun bulunduğu yerleşim biriminde oturduğunu resmi makamlardan alacağı belge ile belgelendirmesi,
durumunda ders yılı içinde de nakil yapılır.
Nakil için başvurular, öğrencinin naklen gitmek istediği okul müdürlüğüne yapılır. (Değişik 28.1.1996 tarih ve 22537 Resmi Gazete)
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler , Yürürlük ve Yürütme
BİRİNCİ BÖLÜM
Meslek Lisesi Diploması Verilmesi
Meslek Lisesi Diploması Verilmesi
Madde 11 -Sorumlu dersi olmaksızın on ikinci sınıfa geçen; teknik lise öğrencileri, meslek lisesi diploması almaya hak kazanırlar ve bunlar için düzenlenecek diplomaların bölüm hanesine Bakanlıkça belirtilen meslek alanı yazılır. Bu öğrencilerden isteyenlerin 160 saatlik staj çalışmasını tamamlamış olmaları halinde, diplomaları öğrencisi oldukları okul müdürlüğünce düzenlenir ve öğrenim belgesiyle birlikte kendilerine verilir. on ikinci sınıfa devam etmek isteyenlerin diplomaları geri alınarak yeniden okula kayıtları yapılır. (Değişik 28.1.1996 tarih ve 22537 Resmi Gazete)
Madde 12- Meslek lisesi ve Anadolu meslek lisesi diploması almaya hak kazanan öğrenciler için ilgili teknik lise veya Anadolu teknik lisesi müdürlüğünce iki suret öğrenim belgesi düzenlenir. Öğrenim belgesinin aslı diploma ile birlikte öğrenciye verilir, ikinci suret öğrencinin dosyasında saklanır.
Staj Çalışması
Madde 13- Teknik lise öğrencileri, onuncu sınıftan itibaren toplam 300 saat staj çalışması yapmak zorundadır. Meslek lisesinden mezun olup ta teknik liseye devam edenler daha önce yapmış oldukları 160 saatlik staj çalışmalarını 300 saate tamamlarlar.
Staj çalışmaları mesleki ve teknik orta öğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yürütülür.
Staj çalışmalarını tamamlayan öğrencilere staj çalışmalarını tamamlayıncaya kadar diploma düzenlenmez. (Değişik 28.1.1996 tarih ve 22537 Resmi Gazete)
Diğer Hususlar
Madde 14- Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, mesleki ve teknik orta öğretim kurumları yönetmeliği ile, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır (Değişik 28.1.1996 tarih ve 22537 Resmi Gazete)
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 15- 22 Kasım 1969 tarih ve 13358 sayılı resmi gazetede yayınlanan “ Teknisyen Okulları Geçici Yönetmeliği “ ek ve değişiklikleriyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - Teknik liselerde 1995-1996 öğretim yılından itibaren ve dokuzuncu sınıftan başlamak üzere kademeli olarak Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği uygulanır. (Değişik 28.1.1996 tarih ve 22537 Resmi Gazete)
İKİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
TEKNİK LİSEYE KAYIT BAŞVURU FORMU
ÖĞRENCİNİN:
Adı ve Soyadı :
Baba Adı :
Doğum Yeri ve Yılı :
Halen kayıtlı olduğu okul :
Numarası :
Bölümü :
Kaydolmak istediği Teknik Lise :
Kaydolmak istediği bölümler :
1. Tercih :
2. Tercih :
.................. MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
Yukarıda kimliğini ve okulunuzda kayıtlı olduğu bölümünü belirttiğim öğrencimi Teknik Liseye kaydettirmek istiyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
../../199.
Öğrenci Velisinin İmzası
ÖĞRENCİ VELİSİNİN:
Adı ve Soyadı :
Adresi :
EK-1
TEKNİK LİSEYE GEÇMEK İSTEYEN ÖĞRENCİNİN BAŞARI DURUMU
DERSLER
HAFTALIK
DERS SAATİ YIL SONU
NOTU AĞIRLIKLI
NOTU
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Fizik
Kimya
Teknik Resim (*)
TOPLAM (a) (b)
5 Derse Ait Yıl Sonu Başarı Ortalaması (b)/(a)=(c)
(*) Teknik resim dersi veya bunun yerine Bakanlıkça belirlenen ortak meslek derslerin-den birinin ders notları yazılacaktır.
ÖĞRENCİNİN 9. SINIF BAŞARI DURUMU
Ders Kesiminde Doğrudan Sınıf Geçti ( )
Yıl Sonu Başarı Ortalaması İle Sınıf Geçti ( )
Yıl Sonu Başarı Ortalaması İle Sınıf Geçilen Dersler
a) .....................................................................
b) ......................................................................
c) ......................................................................
9. Sınıftaki yıl sonu başarı ortalaması :
...../..../199
Müdür Yardımcısı Okul Müdürü
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza
AÇIKLAMALAR :
1. Öğrencinin teknik liseye geçebilmesi için ( c ) notunun ; en az 2.75 olması gerekir.
2. Öğrenciler öncelikle (b) notu en yüksek olandan başlanarak sıralanır.
SAYI : 510/
KONU: Teknik Liseye Ön kayıt
Yaptırmak İsteyen Öğrenci
.............................. TEKNİK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
Okulunuz ....................................... bölümüne kaydolmak isteyen yukarıda kimliği yazılı öğrencinin durumu incelenmiş olup, kayıt şartlarını taşıdığı anlaşılan adı geçenin başarı durumu EK-1’de gösterilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim
........................ Meslek Lisesi
Müdürü
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ALANLARINA GÖRE GEÇEBİLECEKLERİ TEKNİK LİSE BÖLÜMLERİ
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİNDE GİREBİLECEĞİ TEKNİK LİSE BÖLÜMÜ TAKİP EDİLEN MESLEK DALI
1. Ayakkabıcılık Makine
2. Bilgisayar (Donanım -Yazılım) Bilgisayar, Bilgisayar Nümerik Kontrol (CNC) Elektrik,Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Hidrolik-Pnömatik Teknolojisi, Kontrol ve Enstrümasyon Teknolojisi, Tıp elektroniği
3. Baskı (Tipo - Ofset) Makine
4. Boya - Apre Boya-Apre, Dokuma, İplik, Konfeksiyon, Örgü Teknolojisi, Kimya, Makine
5. Cilt ve Serigrafi Makine
6. Çay Teknolojisi Makine
7. Çini ve Seramik Makine Ressamlığı, Yapı Ressamlığı
8. Dekoratif Sanatlar Makine, Mobilya ve Dekorasyon, Yapı Ressamlığı
9. Deri Konfeksiyon Makine, Konfeksiyon
10. Deri Teknolojisi Kimya
11. Döşemecilik Mobilya ve Dekorasyon, Makine,
12. Dizgi Makine
13. Dokuma, Boya-Apre, İplik, Konfeksiyon Örgü Teknolojisi, Makina
14. Döküm Makine
15. Elektrik Bilgisayar, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Elektrik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Hidrolik- Pnömatik Teknolojisi, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Tıp Elektroniği
16. Elektronik Bilgisayar, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Elektrik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik Hidrolik- Pnömatik Teknolojisi, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Tıp Elektroniği
17. Elektromekanik Taşıyıcılar Elektronik, Elektrik, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC)
18. Gıda Teknolojisi Kimya
19. Grafik Makine, Makine Ressamlığı
20. Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro, Altyapı, Üstyapı (İnşaat) Yapı ressamlığı
21. İplik, Dokuma, Boya-Apre, Konfeksiyon, Örgü Teknolojisi, Makine
22. İş Makinaları Makine Motor,
23. İzabe Makine
24. Kalıp Makine, Kalıp
25. Kimya
26. Konfeksiyon, Boya-Apre, Dokuma, İplik, Örgü Teknolojisi, Makine
27. Kuyumculuk Kalıp, Makine
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİNDE GİREBİLECEĞİ TEKNİK LİSE BÖLÜMÜTAKİP EDİLEN MESLEK DALI
28. Kütüphanecilik Makine, Makine Ressamlığı
29. Lastik Teknolojisi Kimya
30. Makine Ressamlığı Makine, Makine Ressamlığı, Kalıp, Yapı Ressamlığı
31. Matbaa Makine
32. Mermer Teknolojisi Makine
33. Metal İşleri Makine, Motor, Kalıp, Hidrolik Pnömatik, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC)
34. Metalürji Makine, Kimya
35. Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon, Üst Yapı (İnşaat) Yapı Ressamlığı
36. Model Makine
37. Motor Makine, Motor
38. Ofset Baskı Makine
39. Örgü Teknolojisi Örgü Teknolojisi, Boya-Apre, Dokuma, İplik, Konfeksiyon, Makine
40. Petro Kimya
41. Proses Kimya, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar
42. Plastik İşleme Makine, Kimya
43. Reprodüksiyon ve Klişe Makine
44. Restorasyon Alt Yapı, Üst Yapı (İnşaat), Yapı Ressamlığı Mobilya ve Dekorasyon
45. Tesisat Teknolojisi Makine, Alt Yapı, Üst Yapı (İnşaat)
46. Soğutma İklimlendirme Makine
47. Su Ürünleri Makine, Kimya
48. Telekomünikasyon Bilgisayar, Bilgisayar Nümerik Kontrol (CNC) Elektrik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik Hidrolik-Pnömatik Teknolojisi, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Tıp Elektroniği,
49. Tesviye Makine, Mikroteknik, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC), Kalıp, Hidrolik-Pnömatik Teknolojisi
50. Tipo Baskı Makine,
51. Yapı Alt Yapı, İnşaat (Üst Yapı), Yapı Ressamlığı
52. Yapı Ressamlığı Alt Yapı, İnşaat (Üst Yapı ), Yapı Ressamlığı
SORUMLU DERSİ OLMAKSIZIN ON İKİNCİ SINIFA GEÇEN ANADOLU TEKNİK VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN ANADOLU MESLEK LİSESİ VEYA ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ DİPLOMASI ALMAYA HAK KAZANANLARIN DİPLOMALARINA YAZILACAK MESLEK ALANLARI
ANADOLU TEKNİK LİSESİ VEYA TEKNİK ANADOLU MESLEK LİSESİ VEYA LİSEDE KAYITLI OLDUĞU BÖLÜM ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
DİPLOMASI ALABİLECEĞİ
BÖLÜM
Alt Yapı
Bilgisayar (Yazılım-Donanım) Bilgisayar (Yazılım-Donanım)
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC)
Elektrik
Elektronik
Endüstriyel Elektronik
Gazetecilik
Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro
Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi
İnşaat (Üst Yapı) Yapı
Kalıp
Kimya
Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi
Makine Tesviye
Makine Ressamlığı Makine Ressamlığı
Mikroteknik
Mobilya ve Dekorasyon Mobilya ve Dekorasyon
Motor
Otomatik Kumanda Otomatik Kumanda
Radyo Televizyon Radyo Televizyon
Tekstil
Boya-Apre
Dokuma
İplik
Konfeksiyon
Örgü Teknolojisi Örgü Teknolojisi
Telekomünikasyon
Tıp Elektroniği Elektronik
Uçak Bakım Teknisyenliği ve Elektroniği Elektronik
Uçak Bakım Teknisyenliği (Gövde Motor) Motor
Uçak Motorları Motor
Yapı Ressamlığı Yapı Ressamlığı
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİNDE TEKNİK RESİM DERSİ OLMAYAN BÖLÜMLERDE TEKNİK RESİM YERİNE GEÇECEK DERSLER
Sıra no Bölüm Adı Teknik Resim Dersi Yerine Geçecek Dersler
01 Bilgisayar Teknik ve Meslek Resim
02 Deri Teknolojisi Anorganik Kimya
03 Elektrik Teknik ve Meslek Resim
04 Elektronik Teknik ve Meslek Resim
05 Elektro Mekanik Taşıyıcılar Teknik ve Meslek Resim
06 Grafik Sanatlar Fotografi
07 Harita Kadastro Harita Çizimi ve Uygulaması
08 Kimya Meslek Hesapları
09 Kütüphanecilik Kataloglama
10 Lastik Teknolojisi Meslek Hesapları
11 Makine ressamlığı Tasarı Geometri
12 Petrokimya Teknik Resim ve Proje Okuma
13 Proses Teknik Resim ve Proje Okuma
14 Telekomünikasyon Teknik ve Meslek Resim
15 Yapı Ressamlığı Tasarı Geometri
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİNDE KİMYA DERSİ OLMAYAN BÖLÜMLERDE KİMYA YERİNE GEÇEÇEK DERSLER
Sıra No
Bölümün Adı Kimya Dersi Yerine Geçecek Bölüm Dersleri
1. Boya Teknolojisi Anorganik Sınai Kimya
2. Gıda Teknolojisi Temel Kimya
3. Kimya Anorganik Sınai Kimya
4. Lastik Teknolojisi Anorganik Sınai Kimya
5. Petrokimya Genel Kimya
6. Proses Sınai Kimya

1 yorum:

  1. Bu gün için büyük bir olay Yakınsama kayıt edildi. Çok fazla bir çizgi değildi, bu yüzden her şey halledilir elde edebilir sadece kısa bir bekleyişten sonra.

    Rejenere Iplikler

    YanıtlaSil