2 Mart 2009 Pazartesi

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

Kanun Numarası : 222Kabul Tarihi : 5/1/1961Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/1/1961 Sayı: 10705Genel HükümlerMadde 1 - İlköğretim, kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun ola-rak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temeleğitim ve öğretimdir.Madde 2 - İlköğretim, ilköğrenim kurumlarında verilir; öğrenim çağında bulu-nan kız ve erkek çocuklar için mecburi, Devlet okullarında parasızdır.Madde 3 - (Değişik: 12/10/1983 - 2917/1 md.)Mecburi ilköğretim çağı, 6 - 14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ ço-cuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter.Madde 4 - Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilköğrenimlerini resmi veyaözel Türk ilköğretim okullarında yapmakla mükelleftir.Madde 5 - Mecburi öğretim çağında olup da, memleket dışında olmak, oturduğuyerde okul bulunmamak veya sağlık durumu dolayısiyle ilköğretim okuluna devamedemiyen vatandaşlardan özel olarak öğretim görenler, imtihanla ve yaşlarınagöre layık oldukları ilköğretim okulu sınıflarına veya mezuniyet imtihanlarınaalınırlar.BİRİNCİ BÖLÜMTeşkilatMadde 6 - (Değişik: 12/10/1983 - 2917/2 md.)İlköğretim kurumları şunlardır:a) Mecburi olanlar:(1) (Mülga: 16/8/1997 - 4306/9 md.)(2) İlköğretim okulları (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ilköğretim okullarıve gezici okullar),(3) (Mülga: 16/8/1997 - 4306/9 md.)pansiyonlu, yatılı),(1) a)12/10/1983 tarih ve 2917 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi gereğince bu Ka-nunda geçen "ilköğretim müdürü" deyimi "ilçe eğitim müdürü", "öğretmenevi"deyimi "öğretmen lojmanı" olarak değiştirilmiş olup Kanun metnine işlenmiş-tir.b) Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen "İlkokul ve "ortaokul" iba-releri, 16/8/1997 tarih 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle "İlköğretimokulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (4) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,(5) Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar.b) İsteğe bağlı olanlar:(1) Okul öncesi eğitim kurumları,(2) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar.Madde 7 - İlköğretim okulu ; 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleş-tirmek için kurulmuş bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumudur.Madde 8 - (Mülga: 16/8/1997 - 4306/9 md.)Madde 9 - (Değişik: 12/10/1983 - 2917/3 md.)(Değişik birinci fıkra: 16/8/1997 - 4306/1 md.) İlköğretim kurumları,sekizyıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlereilköğretim diploması verilir.(Mülga ikinci fıkra: 16/8/1997 - 4306/9 md.)Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde; köyler gruplaştırılarak, merkezidurumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge okulları vebunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise yatılıilköğretim bölge okulları veya gezici okullar açılabilir. Gezici okullarda gezi-ci öğretmenler görevlendirilir.Bu okullarda yetiştirici sınıflar ve kurslar da açılabilir.Şehir ve kasabalarda, ihtiyaca göre yatılı veya pansiyonlu okullar kurulabi-lir.Madde 10 - Bir köy halkı, iş ve üretim hayatının gereği olarak veya olağan-üstü sebeplerle yayla, otlak ve bağ gibi yerlere taşındığında köy okulu da, köyhalkiyle birlikte göçecek şekilde düzenlenmiş olmalı ve gidilen yerde hemen gün-lük çalışmasını ve görevini devam ettirmelidir.Madde 11 - Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, mecburi ilköğre-nim çağında bulundukları halde, öğrenimlerini yaşıtlariyle birlikte zamanındayapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim vermek ve ayrıca yetişmelerinelüzum görülen çocukları ilköğretim okuluna hazırlamak veya ilköğretim okulunubitirmiş olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenimkurumlarına gidemiyecek olanların genel bilgilerini artırmak ve kendilerine işve üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve maharetleri kazandırmak amaciylegerçek ve tüzel kişilerle, belediyeler, özel idareler ve Devlet tarafındanaçılabilir.Madde 12 - Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen,ruhan ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmelerisağlanır.Madde 13 - Okul öncesi kurumlarında mecburi öğrenim çağına gelmemiş olan ço-cuklar eğitilir.İsteğe bağlı tamamlayıcı sınıflarda ve kurslarda, ilköğrenim çağı dışınaçıkmış olup da üst dereceli öğrenim kurumlarına gidememiş olan yurtdaşlardan ge-nel bilgilerini artırmak ve kendilerinin daha iyi bir iş ve üretim unsuru olarakyetiştirilmeleri amaciyle öğretim yapılır.Bu kurumlar gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler, özel idareler ve Devlettarafından açılabilir.İKİNCİ BÖLÜMİlde İlköğretim GörevlileriMadde 14 - (Değişik: 12/10/1983 - 2917/4 md.)(...) (1) büyüklüğüne, anasınıfları ve özel eğitim sınıflarının bulunuşunagöre, ilköğretim kurumlarında aşağıdaki görevliler bulunur:a) Müdür ve müdür yardımcıları,b) Öğretmenler; sınıf, branş, okul öncesi eğitim, özel eğitim öğretmenleriile gezici öğretmenler ve usta öğreticiler,c) Rehberlik uzmanları,d) Sağlık, teknik, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıflarına dahil per-sonel ile eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği diğer personel.İlköğretim kurumlarındaki görevlilerin nitelikleri, görev ve yetkileri ileatanma usul ve esasları yönetmelikle tespit edilir.(2)Madde 15 - 22 - (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.)Madde 23 - (Mülga: 3/4/1998 - 4359/16 md.)Madde 24 - 25 - (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 Md.)ÜÇÜNCÜ BÖLÜMİlköğretim KurullarıMadde 26 - 39 - (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.)DÖRDÜNCÜ BÖLÜMOkul Öncesi Eğitim ve Öğretim Kurumları ile İlköğretim okullarınınAçılma, Kapanma ve Öğretime Ara Verme ZamanlarıMadde 40 - 41 - (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.)Madde 42 - (Değişik: 12/10/1983 - 2917/6 md.)İlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanlarıMilli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.Madde 43 - İlköğretim okulların yaz tatili, sınavların bitimi tarihindenyeni öğretim yılının başına kadar sürer.a) Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler.Ancak, bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarındayönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.b) Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri, bölgeilköğretim müfettişleriyle, İlçe eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da gözönünde tutularak ayarlanır.---------------------(1) Bu fıkrada yer alan "İlkokul ve ortaokulların birlikte veya ayrı oluş-larına" ibaresi; 16/8/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ileyürürlükten kaldırılmış olup, metinden çıkarılmıştır.(2) Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız. c) Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayar-lamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar.Madde 44 - Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka, meslekdışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar.Madde 45 - (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.)BEŞİNCİ BÖLÜMKayıt ve KabulMadde 46 - Her çocuk, mecburi ilköğrenim çağına girdiği öğretim yılı başında3 üncü madde gereğince ilköğretim okuluna kayıt ve kabul edilir. Her veli ya-hut vasi veya aile başkanı, çocuğunu zamanında ilköğretim okuluna yazdırmaklayükümlüdür.Bu kanunda sözü geçen "aile başkanı" deyiminden maksat, veli veya vasi duru-munda bulunmadığı halde ilköğretime devama mecbur olan çocukları sürekli olarakyanında bulunduran veya barındıran, yahut da çalıştırandır.Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim oku-lunu bitiremiyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretimyılı daha okula devamlarına izin verilir.Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremiyen çocuklara tasdikname veri-lerek, kayıtları silinir.Madde 47 - Bir öğretim yılı, okulda, derslerin başlamasından bir hafta önce-ki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir.Madde 48 - Her yıl derslere başlamadan en az 15 gün önce, muhtarlar okul mü-dürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulu-nan çocukların künyelerini gösterir üç nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasınıokul idarecilerine ve İlçe eğitim müdürlüğüne verir. Diğer nüshasını da yanla-rında saklarlar. Çocuklarını zamanında okula yazdırmalarını, veli yahut vasi ve-ya aile başkanlarına bildirir ve ilan ederler.Mecburi öğrenim çağında olup da belirli zaman içersinde okula yazdırılmıyançocukları, okul müdürleri kendiliklerinden okula kaydeder ve devam ettirilmesiniveli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirirler. Bu gibi çocuklar yine deokula gelmezlerse; haklarında devamsız öğrenciler gibi işlem yapılır.Madde 49 - Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmıyan veya henüz nüfus kaydı yaptırıl-mamış bulunan çocukların yaşları, çocuklar görülmek suretiyle, ihtiyar kurulla-rınca tayin ve tesbit olunarak bunlar da mecburi öğrenim çağında olanlar çizel-gesine yazılırlar.Madde 50 - Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşenöğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz.Madde 51 - Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası "İlköğretim haftası" dır.Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak programa göre hafta içinde türlü yollarlailköğretimin önemi belirtilir.ALTINCI BÖLÜMOkula DevamMadde 52 - Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mec-buri ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okulagidemiyen çocuğun durumunu en geç üç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür. Mülki amirler, ilköğretim müfettişleri ve zabıta teşkilatı ilköğrenim çağın-daki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahutvasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbirialmakla vazifelidirler.Madde 53 - (Değişik: 12/10/1983 - 2917/7 md.)Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul idarelerince veilköğretim müfettişlerince araştırılarak devama engel olan maddi ve manevi se-beplerin giderilmesine çalışılır. Bu sebeplerin giderilmesi mümkün olmadığı tak-dirde durum, köylerde muhtara, diğer yerlerde mülki amirlere bildirilir. Bu ma-kamlarca gerekli tedbirler alınır.Okul idareleriyle muhtar ve mülki amirlerin bu vazifeleri devamsız öğrenci-ler hakkındaki kovuşturmanın her safhasında devam eder.Madde 54 - 55 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı zorlayıcı sebepler dı-şında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün,askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gi-bi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde 15 günü geçmemek üzere okul idarelerin-ce izin verilir.Madde 55 - (Değişik: 12/10/1983 - 2917/8 md.)Hastalık, sel, kar, deprem ve yangın gibi okul idaresince takdir edileceksebeplerle okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılırlar. Bu hallerin dışında 53üncü madde gereğince yapılacak teşebbüs ve alınacak tedbirlere rağmen;a) Çocuğunu okula göndermeyen;b) Verilen izin müddetini geçiren;c) Geç nakil yaptıran;d) Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren;e) Çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul idaresinebildirmeyen;Öğrencinin veli veya vasi veya aile başkanları, okul idaresince köylerdemuhtarlığa, diğer yerlerde mülki amirliğe hemen bildirilir. Muhtarlar ve mülkiamirler en geç üç gün içinde durumun veli veya vasi veya aile başkanlarına teb-liğini sağlarlar. Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek meşrü sebepler dışındaçocuğun okula gönderilmemesi halinde para cezası ile cezalandırılacağı, para ce-zasına rağmen okula devamsızlık halinde de hapis cezası verileceği ayrıca bildi-rilir.Madde 56 - (Değişik: 12/10/1983 - 2917/9 md.)Muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan duyuruya rağmen, çocuğunu okula gön-dermeyen veli veya vasi veya aile başkanları hakkında aşağıdaki işlem yapılır:a) Okul idaresi devamsız öğrenci ile ilgili evrakı ait olduğu ilçe eğitimmüdürlüğüne gönderir. Merkez ilçelerde ise evrak, ilçe eğitim müdürlüğü kanalıy-la Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.İlçelerde eğitim müdürü, merkez ilçelerde ise milli eğitim müdürü en çok birhafta içinde, devamsız öğrencinin veli veya vasi veya aile başkanına, çocuğunokula devam etmediği her gün için yüz lira para cezası verilmesini, mahalli mül-ki amirin onayına sunar. Mülki amir, öğrencinin devamsızlık durumunu değerlendi-rerek önerilen cezayı aynen veya değiştirerek onaylar veya reddeder. Cezanınonaylanmaması halinde öğrenci izinli sayılır.Para cezasına ilişkin kararın ilgililere tebliğ işlemi üç gün içinde mülkiamirliklerce yaptırılır. Kararın bir örneği öğrencinin veli veya vasi veya ailebaşkanına,bir örneği ilgili eğitim müdürlüğüne, bir örneği de gereği yapılmak üzere mahal-li özel idareye gönderilir.Para cezası, özel idarelerce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanun hükümlerine dayanılarak tahsil edilir.b) Verilen para cezasının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç güniçinde çocuğunun okula devamını sağlamayan veli veya vasi veya aile başkanları-nın, isim ve adresleri okul idaresi tarafından derhal bağlı bulunulan eğitim mü-dürlüğüne bildirilir.İlgili eğitim müdürlükleri;(1) Devamsız öğrencinin adı ve durumu hakkında okul idaresince hazırlananbelgeleri,(2) Öğrencinin veli, vasi veya aile başkanına yapılan tebligata ilişkin ya-zıları,(3) Mülki amirliklerce verilen para cezasına ait karar ve bu kararın öğren-cinin veli veya vasi veya aile başkanına tebliğine dair belgeleri,İhtiva edecek şekilde hazırlayacakları dosyaları yetkili Cumhuriyet savcılı-ğına intikal ettirirler.Cumhuriyet savcısı, engeç on gün içinde sulh ceza mahkemesinde kamu davasıaçar.Sulh ceza mahkemesince çocuğun veli veya vasi veya aile başkanı hakkındayirmi günden iki aya kadar hafif hapis cezasına hükmolunur.c) Verilen hapis cezası kararının kesinleşmesinden itibaren bir hafta içindeçocuğunu okula göndermeyen veya devamını sağlamayan veli veya vasi veya ailebaşkanı hakkında, ilgili eğitim müdürlüğünce yeniden yapılan suç duyurusu üzeri-ne, Cumhuriyet savcılığı tarafından yukarıdaki hükümler uyarınca kovuşturma yapılır.Madde 57 - (Değişik: 12/10/1983 - 2917/10 md.)Okul idareleri ve mülki amirliklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorula-ra cevap vermekten kaçınanlar, gerçeğe uymayan beyanda bulunanlar bir aya kadarhafif hapis cezası ile cezalandırılırlar.Madde 58 - (Değişik: 12/10/1983 - 2917/11 md.)Bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1 inci maddesinin (A) ben-dindeki yer ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı zaman kaydına bakılmaksızınsözü edilen Kanun hükümlerine göre yapılır.Madde 59 - İlköğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devametmiyenler, hiçbir resmi ve özel iş yerinde veya her ne surette olursa olsun ça-lışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar.İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini belgeliyenler ise, çocukların ça-lıştırılmasını düzenliyen kanun hükumleri uygulanmak şartiyle ancak ders zaman-ları dışında bu gibi yerlerde çalıştırılabilirler.İlköğretim çağında bulunan ve mecburi ilköğretim kurumlarına devam eden ço-cukların bu kanunda gösterilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılmasına izin ve-rilmiş olunanlar dışında, her ne ad altında kurulmuş olursa olsun, özel kurs vedersanelere kabulü yasaktır.Yukardaki hükümlere aykırı davrananlar hakkında iki aya kadar hafif hapiscezası ile birlikte 250 liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası verilir.Bu fiilleri tekerrür edenler hakkında verilecek ceza öncekinin iki mislindenaz olamaz ve bu cezalar ertelenmez. YEDİNCİ BÖLÜM (1)Okulların Arsa ve Arazi İşleriMadde 60 - Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelirsağlıyacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar, il ve ilçelerdebölge ilköğretim müfettişlerinin veya ilçe eğitim müdürünün başkanlığında Tarım,Tapu, Maliye dairelerinden görevlendirilecek birer eleman ile mahalle veya köymuhtarından teşekkül edecek komisyon tarafından seçilir.Madde 61 - (Değişik: 15/1/1998 - 4322/1 md.)Okul binası yapılacak veya okul binası olarak kullanılacak gayrimenkullerinbulunduğu yerin sağlık, eğitim-öğretim ve ulaşım bakımından elverişli ve öğren-cilerin kolaylıkla gidip gelebilecekleri bir mahalde olması göz önünde bulundu-rulur.Hapishane, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezlerigibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul bina ve te-sislerinden en az 200 metre uzaklıkta bulunması zorunludur.200 metrenin ölçülmesi ve müktesep haklarla ilgili esaslar İçişleri, MilliEğitim, Sağlık ve Turizm Bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları bir yönet-melikle belirlenir.Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde 200metre şartının aranıp aranmayacağı hususunda karar vermeye o yerin Mülki İdareAmiri yetkilidir.Madde 62 - İlköğretim okuluna tahsis edilmek üzere komisyonca seçilen Dev-lete, özel idarelere, belediyelere veya köy tüzel kişiliğine ait arazinin, mik-tar ve yerini gösteren birer tutanak tanzim edilerek valilik yolu ile ve arazi-nin aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer idarelerin yetkili mercile-rine gönderilir.Bu makamların tasdiki ile bu arazi parasız okula tahsis olunur.Okula gelir sağlamak maksadiyle seçilen topraklar, 50 dekardan fazla olamaz.Madde 63 - 62 nci maddeye göre okul için lüzumlu topraklar tahsis yoliylesağlanamadığı takdirde, gerçek veya tüzel kişilere ait araziden bu husus içinelverişli yer, sahiplerinin rızaları ile, satınalınır. Malsahiplerinin muvafa-katlerinin alınamaması halinde, bu yerler umumi mevzuata göre kamulaştırılır.Satınalma veya kamulaştırmak, köy okulları için köy tüzel kişiliğine, şehirve kasaba okulları için özel idareye aittir.Madde 64 - Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 2 dekardan az ve 10dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur.Madde 65 - Okullar için tahsis, satınalma veya kamulaştırma yoliyle sağla-nan topraklarla bu topraklar üzerinde yapılacak bina veya tesisler, bulunduklarıyerlere göre köy veya özel idareler adına tapuya tescil edilir.Bunların ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan okulbinaları ile tesislerinin daimi bakım ve onarım giderleri, bulundukları yerleregöre özel idare veya köy bütçelerinden karşılanır.Madde 66 - (Değişik: 12/10/1983 - 2917/12 md.)4274 ve 5129 sayılı kanunlarla şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmişolan Devlete veya köye ait nizasız ve ihtilafsız topraklarla bu Kanuna göre sağ-lanacak topraklar, köy ihtiyar heyetinin kararı ve illerde valinin, ilçelerdekaymakamın tasdiki ile köy ihtiyar heyetince imece vesair suretlerle işletilirveya kiraya verilir. Elde edilen gelir, okul ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere,köy bütçelerine gelir kaydedilir. Paralı veya parasız olarak ilköğretim hizmetlerine tahsis, temlik ve tesciledilen bütün gayrimenkullerin ferağ ve intikal işlemleriyle bu işlemlerle ilgiliolarak düzenlenecek belgelerden ve senetlerden hiçbir vergi, harç ve resim alın-maz.Madde 67 - Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlariyle müstakil öğretmenlojmanlarının dolayında her ev için 500 ila 1000 metre karelik bir arazi, öğret-men bahçesi olmak üzere okul arsasından veya uygulama bahçesinden yahut okulagelir sağlıyacak araziden ayrılır. Öğretmenler, bu bahçelerden parasız faydala-nırlar; fakat kiraya veya ortaklığa veremezler.Madde 68 - (Değişik: 12/10/1983 - 2917/13 md.)Okulların uygulama bahçesinde tarım dersleri uygulaması yapılır. Uygulamabahçesinin işletilmesi için gerekli tohum, fidan ve tarım araçları gibi ihtiyaç-ları köy bütçesinden ve okul arazisi gelirinden sağlanır.Uygulama bahçelerinden elde edilen gelir veya ürünler okul ihtiyaçlarına veöğrenci beslenmesine sarfedilmek üzere köy bütçelerine gelir kaydedilir.Uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nelerdenibaret olacağı köy ihtiyar heyeti tarafından kararlaştırılır.SEKİZİNCİ BÖLÜM (1)İlköğretim okulu Yapımı ve Donatımı İşleriMadde 69 - (Mülga: 14/6/1973 - 1739/61 md.)Madde 70 - Köy okulları ile öğretmen lojmanlarının şehir ve kasabalarda yap-tırılacak ilköğretim okullarının her türlü ihtiyaçları için köy veya kasabaiçinde veya civarındaki araziden şahsi haklar mahfuz kalmak şartiyle, tedarikedilecek taş, kum ve kireç gibi yapı gereçlerinden hiçbir resim alınmaz.İlköğretim kurumları için yaptırılacak bina ve tesislerle öğretmen lojmanla-rı ve onarma işlerinde gerekli tuğla yapmak, kireç yakmak ve söndürmek, taş çı-karmak, iskele kurmak, kaldırımları işgal etmek gibi hususlarda girişilen işlerserbest ve hiçbir resme tabi olmaksızın yapılır. Bu maksatla açılan çukurlar işbitince kapatılır.Ormanlardan çıkarılacak bu gibi gereçler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu-nun 18 inci maddesine göre hareket olunur.Madde 71 - Bu işler için gerekli kereste ihtiyacı Tarım Bakanlığı Orman UmumMüdürlüğünce en iyi şartlarla ve öncelikle karşılanır. % 10 temeddü hissesialınmaz.Madde 72 - İlköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının inşaasında kul-lanılacak her türlü yapı malzemesinden, Devlet İktisadi Teşekküllerinde imalolunanlar, Bayındırlık Bakanlığı veya valiliklerin isteği üzerine ve bedeli kar-şılığında, diğer isteklere tercihan verilir.Madde 73 - İlköğretim kurumlarının yapımında kullanılacak çeşitli gereçlerMilli Eğitim ve Bayındırlık idarelerince sevk ve tesellümü şartiyle Devlete veİktisadi Devlet Teşekküllerine ait vasıtalarla tercihli olarak ve indirmeleritarife ile naklolunur ve limanlarda tahmil ve tahliye işleri de tercihli olarakyapılır.Tarifelerde yapılacak indirme, her yıl Milli Eğitim ve ilgili bakanlıklarcamüştereken tesbit ve tayin olunur.Ayrıca, iller emrinde bulunan teşekküllere ait çeşitli nakil vasıtalarındangereğine göre faydalanılır. Madde 74 - Okul ve öğretmen lojmanlarının onarımı ile teçhizat,mefruşat veöğretim araç ve gereçlerinin yapımında Milli Eğitim Bakanlığı teknik öğretimmüesseselerinden faydalanırlar.Madde 75 - Okul yapımı ve donatımı işlerinde yardım ve hizmetleri değerlen-dirmek, inşaatın ucuza maledilmesi amaciyle;a) Yurttaşların istiyerek yapacakları, taş, kum, çakıl, kerpiç, kireç vetuğla gibi ayni yardımlar,b) Yurttaşlar, kurumlar ve yardım derneklerince yapılacak nakdi yardımlar,kabul edilir ve değerlendirilir.c) Emaneten inşa edilecek okul yapımı ve onarımı işlerinde halk ve gençler-den gönüllü olarak bedenen çalışacakların hizmetleri kabul edilir.DOKUZUNCU BÖLÜM (1)İlköğretimin Gelir, Giderleri ve PlanlamaMadde 76 - İlköğretime ait gelir kaynakları şunlardır:a) Her yıl Devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesindenyapılacak yardımlar,b) Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirlerhariç ve 1960 mali yılında ilköğretime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere,yıllık gelirlerinin en az % 20 si oranında konulacak ödenekler,c) (Mülga: 14/7/1965 - 655/2 md.)d) Köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis edilen araziden ve okul uygu-lama bahçesinden elde edilen gelirler hariç köy bütçelerine her yıl genel gelir-lerinin en az % 10 u oranında konulacak ödenekler,e) (Değişik: 12/10/1983 - 2917/14 md.) Mahkemelerce hükmolunanlar da dahilolmak üzere bu Kanuna göre verilecek para cezaları,f) Gelirleri sıbyan, mahalle tıfıl okullarıyle medreselere ve diğer ilimmüesseselerine tahsis edilmiş bulunan mazbut vakıflar hasılatından her yıl Va-kıflar Genel Müdürlüğünce bütçe ile tesbit edilecek gelirlerle mütevelliler ta-rafından idare olunacak vakıflardan ayrılacak hisseler,g) İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel kurumlar, dernekler veya hayırseverkimseler tarafından yapılacak her türlü mal, para bağışları ve vasiyetler,(İşbu bağış ve vasiyetlerle bununla ilgili işlemlerden resim ve harc alınmaz.)Gelir ve Kurumlar Vergisi yükümlüleri tarafından makbuz mukabilinde yapıla-cak para bağışları, yıllık bildirim ile bildirilecek gelirlerden ve kurum ka-zançlarından indirilir.h) Faizler,i) Hurdaya çıkacak okul eşya ve levazımının, işe yaramıyacağı anlaşıldığın-dan veya yenisi yapıldığından satılmasına karar verilen okul binaları enkazınınveya okul yerinin değiştirilmesi dolayısiyle bu kanuna göre istifade edilmiyecekdurumda kalan arsa ve tarlaların satışından elde edilecek paralar,j) Sözleşmeler gereğince kısmen veya tamamen yerine getirilmiyen okul yapımişleri mütaahhitlerinden alınacak gecikme ve benzeri tazminat ve mütaahhitlerinirat kaydolunacak teminat akçeleri,Bütçelerine yukarda yazılı oranlarda ilköğretim ödeneği koymamış olan idare-ler, belediye ve köyler için bu ödenekler; bütçeleri inceleme ve onamaya yetkilimakamlar tarafından doğrudan doğruya konur; bu ödeneklerin mali yıl başında özelidarelere yatırılması sağlanır.Madde 77 - 76 ncı maddenin (a) fıkrası gereğince Milli Eğitim Bakanlığı büt-çesinde açılacak özel fasıla gelecek yıllara geçici taahhütler ve masraflar kar-şılığı olarak ilk on sene (1961-1971) Devlet gelirlerinin % 3 ünden ve ondansonraki yıllarda ise % 2 sinden az olmamak üzere, ödenek konulur. Bu ödeneklerlediğer giderlerin % 70 i munhasıran 78 inci maddenin (a) fıkrasında yazılı işle-re, % 30 u ise aynı maddenin (b) fıkrasında gösterilen ihtiyaçlara sarf edilir.Milli Eğitim Bakanlığınca genel bütçeden yapılacak yardımlar tesbit olunacakprograma göre İl Özel İdarelerine dağıtılır veya Bayındırlık Bakanlığı bütçesineaktarılır.Milli Eğitim Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde bu ödeneklerden bir kısmını84 üncü maddede yazılı esaslar dahilinde doğrudan doğruya kullanabilir ve ayni-yat halinde illere gönderebilir.Madde 78 - 76 ncı maddenin (a, b, c, e, f, g, h, i, j) fıkralarında gösteri-len gelirler veya ödenekler 77 nci maddedeki hükümler yerine getirilmek şartiy-le:a) Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarınınyapım, tadil, esaslı onarım, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleriile arsa ve arazi istimlakleri, masraflarına,b) (Değişik: 23/5/1973 - 1732/1 md.) Küçük onarımlar, okulların genel gider-leri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazı-mı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telafisi, esaslı hasta-lıklarının tedavisi, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı kursların ve sınıf-ların masrafları gibi her türlü giderlerine sarf olunur.Ancak, İlköğretim Müdürlükleri,ilköğretim okulları,İl Halk Eğitimi Başkan-lıkları ile İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürlüklerinde çalışan genel ve yardımcıhizmetler sınıfına dahil personelin ve bu kurumlar için gerekli bölge doktorla-rı, sağlık memuru, hemşire, yapı işlerinde çalışan teknik elemanların aylıklarıve her türlü özlük giderleri genel bütçeden ödenir.Madde 79 - Milli Eğitim Bakanlığı bu kanuna bağlı 10 yıllık plana göre ta-mamlanması gereken bütün köy, kasaba ve şehir ilköğretim okulları yapımı hak-kında her yıl bütçe kanununa üçer yıllık tafsilatlı bir plan ekler. Bu plandaher yıl illerde yapılması gereken köy, kasaba ve şehir ilköğretim okullarınınsayıları, yerleri, tipleri, dersane sayıları ile tahmini masrafları gösterilir.(Değişik: 12/10/1983 - 2917/15 md.) Yukarıdaki fıkrada sözü geçen bakanlıkplanına paralel olarak, valilikler de üç yıllık plan ve program hazırlarlar, buprogramlar İl genel meclisinde onanır ve il bütçesine bağlanır. Bu planda:Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan plandan her il'e isabet eden okul yapı-mı ve ilk tesis işleri başta olmak üzere 78 inci maddenin (a) ve (b) fıkraların-da yazılı işlerden ve hizmetlerden il bakımından yapılması uygun ve mümkün gö-rülenler ayrılarak planlanır. Gereken hazırlık safhaları ve bunun uygulanma za-manları, ayrılacak ödenekler gösterilir.Bu planlar il bütçesiyle birlikte tetkik ve tasdik edilmek üzere İçişleri veMilli Eğitim Bakanlıklarına gönderilir. Milli Eğitim Bakanlığı sebep göstermeksuretiyle planlar üzerinde değişiklikler yapabilir.Bu planların uygulanmasından başta mülkiye amirleri, il daimi komisyonu ol-mak üzere, Milli Eğitim müdürleri, ilköğretim müfettişleri, ilçe eğitim müdürle-ri yükümlü ve sorumludurlar. Madde 80 - Milli Eğitim Bakanlığı 79 uncu maddede sözü geçen programa göreyeniden açılacak ilköğretim kurumlariyle, mevcutların öğretmen ihtiyaçlarınıkarşılayacak öğretmenleri yetiştirmek üzere gerekli bütün tedbirleri zamanındaalmakla yükümlüdür.Madde 81 - 76 ncı ve 77 nci maddelerde ilköğretime tahsis edilen ödenek veyagelirler 78 inci maddede gösterilen işlerden başka hiçbir yere sarf edilemez,başka fasıllara nakledilemez.Bu gelirlerle sağlanan bina ve tesisler veya eşya başka bir hizmete devredi-lemez. İlköğretimin bina ve tesislerinden, bu kurumların esas hizmetlerini ak-satmamak ve Milli Eğitim Bakanlığının muvafakati alınmak şartiyle, halk eğitimihizmetlerinde ve diğer milli Eğitim hizmetlerinde faydalanmak caizdir.78 inci maddenin (b) fıkrasında gösterilen hizmetler için ayrılacak ödenek-lerin % 30 undan fazlası bu fıkrada gösterilen personel giderlerine ayrılamaz.Sözü geçen personel bu fıkrada belirtilen hizmetlerin dışında kalan bir işte de-vamlı veya muvakkat olarak kullanılamaz.Madde 82 - 76 ve 77 nci maddelerde gösterilen gelirler, ödenekler, yardım-lar, tahsillerini mütaakıp ilgili dairelerce özel idarelere yatırılır.Bu gelir ve ödenekler özel idarelerce "İlköğretim gelir ve ödenekleri" adiy-le açılacak ayrı bir hesaba alınır. Mali yıl içinde sarf edilemiyen kısımlarıgelecek mali yıllara devredilir. Bu paralardan bir aylık normal ihtiyaçları kar-şılayacak olan miktardan fazlası, bir milli bankada açılacak hesaba yatırılır.76 ncı maddenin (d) fıkrasında yazılı gelirler aynı suretle köy bütçelerinde"ilköğretim gelir ve ödenekleri" adiyle açılacak ayrı bir hesaba alınır ve bakı-yeleri gelecek mali yıllara devredilir.(Değişik: 12/10/1983 - 2917/16 md.) Bu ödenekler köy ihtiyar heyetinin ha-zırlayacağı bir plan ve programa göre 78 inci maddenin (b) fıkrasında yazılıişlere ve özel olarak öğrencilere yapılacak yardımlara sarfedilir. Bu paralarmilli bir bankada açtırılacak bir hesapta muhafaza edilir ve köy ihtiyar heye-tince uygun görülecek iki imza ile çekilir.Madde 83 - İlköğretimin bütün gelirleri ve 78 inci maddede belirtilen gider-leri "personel masrafları hariç" her türlü resim ve vergiden ve dışarıdan ithaledilecek ders alet ve levazımı Gümrük Resminden muaftır.(1)Madde 84 - Okul yapım ve onarımiyle ilgili standart bina kısımlarının veokulların gerekli donatım ve gereçleri, okul eşyası ve ders araçlarını vaktindehazırlatmak veya tasarruf sağlamak veya öğrencileri besleme mevzuunu düzenlemek,79 uncu maddede sözü geçen 3 yıllık planların uygulanmasını kolaylaştırmak amaç-lariyle 77 nci maddede gösterilen asgari ödenekler çerçevesi içinde kalmak şar-tiyle, Milli Eğitim veya Bayındırlık Bakanlıkları üç yıla kadar gelecek yıllarageçici yüklenmelere girişebilirler.Aynı konularda, iller de üç yıllık planlarına uygun olarak 76 ncı ve 81 incimaddelerde belirtilen gelirlerin asgari hadlerini aşmamak şartiyle gelecek yıl-lar için hazırlıklara girişmeye ve geçici yüklenmeler yapmaya yetkilidirler.-------------------(1) İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış-tır. Türlü HükümlerMadde 85 - Köylerde bu kanunla ilgili çeşitli hizmetler, Köy Kanunu ile mec-buri sayılan işlerdendir.Madde 86 - Mecburi ilköğretim kurumlarına kayıt olunacak çocuklarla, bu ku-rumlara devam eden ve kurumlardan mezun olacak öğrencilere verilecek ve bu ku-rumlarda kullanılacak her çeşit belgelerle, bunların suretleri Damga Resmine ta-bi değildir.Madde 87 - İlköğretim okulu öğretmenlerinin oturmaları için yapılmış ve ya-pılacak konutlardan köylerde olanlar, ögretmenlere parasız olarak tahsis olunurve başka iş için kullanılamaz.Şehir ve kasaba okulları içinde veya civarında öğretmen ve müdürlerin otur-maları için yapılmış olan konutlar, aynı okulda görevli öğretmen ve müdürlerdenbaşkasına verilemez. Bunun haricinde, okul binalarının tamamı, bir kısmı veyamüştemilatı konut olarak kullanılamaz.Şehir ve kasabalardaki konutlara ait kira bedelleri il daimi komisyonlarıncakararlaştırılır.Madde 88 - (Mülga: 12/10/1983 - 2917/17 md.)Madde 89 - 23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkatı, Maa-rif Teşkilatına dair olan 789 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve aynı kanunun 13üncü maddesini değiştiren 5522 sayılı kanunun 1 inci maddesi, 1702 sayılı kanu-nun 8 inci maddesi, 1778 sayılı kanunun 3407 sayılı kanun ile bu kanunun 3 üncümaddesinin 1 inci fıkrasını değiştiren 7135 sayılı kanun, 4274 sayılı kanunun10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,27,30,59,60,67,68,69 uncu maddeleri, 5129,5210, 5828, 5955 ve 5956 sayılı kanunlarla diğer kanunların bu kanuna mügayirhükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.Ek Madde 1 - (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.)222 sayılı Kanunda geçen; ilköğretim müdürü deyimi "İlçe eğitim müdürü",öğretmenevi deyimi "öğretmen lojmanı" olarak değiştirilmiştir.Ek Madde 2 - (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.)Bu Kanunun yedinci bölümünde yer alan "okulların arsa ve arazi işleri", se-kizinci bölümünde yer alan "ilköğretim okulu yapımı ve donatım işleri", doku-zuncu bölümünde yer alan "İlköğretimin gelir, giderleri ve planlama" başlıklarıaltındaki maddeler, ilköğretim okulları ile birlikte ilköğretim okulları için deuygulanır.Ek Madde 3 - (24/3/1977 - 2087 sayılı kanunun 3. maddesi hükmü olup, ek mad-de haline getirilmiştir.)Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açıktan veya başka görevler-den nakil suretiyle yeniden geçici öğretmen atanması yapılamaz.Geçici MaddelerGeçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımından önce yapılmış olan ve 5210 sayılı ka-nunun 4 üncü maddesi gereğince köy tüzel kişiliği adına tapuya bağlanmış bulunanköy okulları, arazi ve uygulama bahçelerinden; sonradan belediye teşkil edilennahiye merkezleriyle köylerde belediyelerce el konulmuş olan okul binaları, sağ-lık memuru ve öğretmen lojmanları, uygulama bahçeleri ve okul arazisi özel idareveya köy tüzel kişiliklerine geçer.Bu mallar Milli Eğitim Bakanlığının muvafakatı alınmadıkça satılamaz ve baş-ka hizmetlere tahsis olunamaz. Geçici Madde 2 - (Değişik: 16/7/1965 - 693/1 md.)5 Ocak 1961 tarihli ve 222 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba-ren 32 yıl süre ile, 15 inci maddede yazılı şartları taşıyan öğretmen bulunmama-sı halinde, en az ilköğretim okulu ve dengi okullar mezunu ve 18 yaşını tamam-lamış olanlardan, açılmış ve açılacak kurslarda başarı gösterenler, öğrenim du-rumlarına göre kadro karşılığı ücretle geçici öğretmen olarak atanabilirler.(1)Bunlardan iki yıl başarı ile çalışmış olanlardan, öğretmen okulu bitirme im-tihanını verenler ile lise ve dengi okul mezunu bulunanlardan aralıksız üç tak-vim yılı geçici öğretmenlik yaptıkları ve başarıları usulüne göre saptandığı an-laşılanlar, asıl ilköğretim okulu öğretmenliğine geçirilirler.Asıl ilköğretim okulu öğretmenliğine geçirilen geçici öğretmenlerin, geçiciöğretmenlikteki hizmet süreleri ilk terfilerinde gözönüne alınır.Geçici öğretmenlere tatil aylarında da ücretleri ödenir.Teftiş raporlarına göre, iki yıl üst üste başarısız olan geçici öğretmenler-le, ilköğretim okulu ve dengi okul mezunlarından olup geçici öğretmen olarakçalışmakta bulunanlardan 15 yıl içinde öğretmen okulu bitirme imtihanlarını ve-remiyenlerin görevlerine son verilir.Geçici öğretmenler, disiplin işleri bakımından, asıl öğretmenlere uygulananhükümlere tabidirler.(Ek: 24/3/1977 - 2087/2 md.) Geçici öğretmenlerin intibakları, 657 sayılıKanunla bu Kanunun ek ve değişikliklerine dair Kanunlar uyarınca öğrenim ve hiz-met sürelerine göre yapılır.Geçici Madde 3 - Milli Eğitim Bakanlığı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-ten itibaren en geç 10 yıl içinde mecburi öğrenim çağında bulunan öğrencileritamamen okula kavuşturmak için gerekli öğretmenleri yetiştirmek ve 79 uncu mad-dede gösterilen esaslar dahilinde ilköğrenim kurumlarını ve tesislerini hazırla-mak ve bununla ilgili planların zamanında uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.Geçici Madde 4 - 50 nci maddedeki hüküm, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırla-nacak bir plana göre on yıl içinde tedricen uygulanır.Geçici Madde 5 - (Değişik: 6/7/1962 - 68/1 md.)222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümleri gereğince; 1971 yılına ka-dar yapılacak ilköğretim okulu binaları ve tesisleri ile öğretmen lojmanlarıinşaatı, bunlara lüzumlu yapı aksamının imal ettirilmesi, her türlü malzemeninalımı, nakil ve depolama işleri için girişilecek taahhütler muvakkat ve katiteminat hükümleri mahfuz kalmak şartiyle 2490 sayılı kanunun diğer hükümleri uy-gulanmamak,1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci maddesindeki % 20nispeti % 30 olarak uygulanmak şartiyle emaneten, mahdut eksiltme suretiyle veyabirden fazla firmalar arasında pazarlıkla gerçekleştirilir. (2)Geçici Madde 6 - (Ek: 18/8/1961 - 353/1 md.)77 nci maddenin 1 inci fıkrası gereğince Milli Eğitim Bakanlığı bütçesineher yıl konulacak ödenekten % 5 ine kadarını, 1961 mali yılı için, ilköğretimokulu öğretmeni yetiştiren müesseselerin yapımında ve ilk tesis masraflarındakullanmaya Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir.-------------------------(1) 24/3/1977 tarih ve 2087 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre 15 yıllık süre,32 yıl olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.(2) Maddede yazılı uygulama süresi 23/5/1973 tarih ve 1731 sayılı; 8/7/1981 ta-rih ve 2490 sayılı Kanunlarla süre bitiminden itibaren onar yıl olmak üzeretoplam yirmi yıl uzatılmıştır. Geçici Madde 7 - (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.)Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazinenin mülkiyetinde bulunan veilköğretim kurumlarına tahsis olunan taşınmaz mallar, intifa hakkı Milli EğitimBakanlığına ait olmak üzere, bulundukları yerlere göre bedelsiz olarak köy tüzelkişiliği veya özel idareler adına tapuya tescil edilir.Devlete, özel idarelere veya köy tüzelkişiliğine ait arsalar üzerinde Devletveya özel idare bütçesinden katkı suretiyle gerçek veya tüzelkişilerce inşa edi-len veya edilmekte olan taşınmaz mallar için de bu maddenin birinci fıkrası uy-gulanır. Bu taşınmaz mallar aidiyetine göre Maliye Bakanlığının veya diğer ida-relerin yetkili mercilerince bedelsiz olarak okula tahsis ve devir olunur.Bu maddeye göre, köy tüzelkişiliği veya özel idareler adına tapuya tesciledilen taşınmaz mallar, Milli Eğitim Bakanlığının muvafakatı alınmadıkça satıla-maz ve başka hizmetlere tahsis olunamaz.Geçici Madde 8 - (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.)Anaokulları ve anasınıfları için yeterli miktarda yükseköğrenim görmüş öğ-retmen bulunamaması halinde, kız meslek lisesi çocuk gelişimi eğitimi ve bakımımezunlarından, Devlet memuru olma niteliklerini taşıyan ve Milli Eğitim Bakanlı-ğınca açılacak kurslarda başarı gösterenler, anaokulu veya anasınıflarına 1984yılından itibaren geçici öğretmen olarak atanabilirler.1993 yılı sonuna kadar, Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yapılarak bunla-rın önlisans düzeyinde yükseköğrenim görmeleri sağlanır. Bu süre içinde önlisansdüzeyinde yükseköğrenim yapmayanların görevlerine son verilir.Geçici Madde 9 - (Ek: 12/10/1983 - 2917/18 md.;Mülga: 16/8/1997-4306/9 md.)Geçici Madde 10 - (Ek: 16/8/1997 - 4306/2 md.)İlköğretimin altı, yedi ve sekizinci sınıf öğretimini ortaöğretim kurumlarıbünyesinde yapmakta olanlar ile çıraklık eğitim merkezlerindeki öğrenciler,eğitimlerini bu kurumlarda tamamlar. 1997-1998 ders yılı başından itibaren busınıflara hiçbir şekilde öğrenci alınmaz.Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıfla-rında başarılı olanlar ile 1997-1998 öğretim yılında okumaya hak kazananlar dazorunlu eğitimlerini bu okullarda tamamlar.Madde 90 - Bu Kanunun mali hükümleri 1 Mart 1961 tarihinde, tayinle ilgiliişleri 28 Şubat 1961 tarihinde, diğer hükümleri 1 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğegirer.Madde 91 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.10 yılda yeniden yapılacak ve açılacak şehir, kasaba ve köy ilköğretimokullarının bugünkü rayice göre ortalama maliyetini gösterir planİnşa ve tesisŞehir Köy için gerekliYıllar okulu okulu Toplam en az ödenek------- ----- ----- ------ -------------1961 240 1 770 2 010 183 000 0001962 240 1 770 2 010 183 000 0001963 240 1 770 2 010 183 000 0001964 240 1 770 2 010 183 000 0001965 240 1 770 2 010 183 000 0001966 240 1 770 2 010 183 000 0001967 240 1 770 2 010 183 000 0001968 240 1 770 2 010 183 000 0001969 240 1 770 2 010 183 000 0001970 228 1 772 2 000 181 040 000------ ------ -------- -------- -------------Toplam 2 388 17 702 20 090 1 828 040 000 NOT:1. Yıllık inşa ve tesis masrafı, ortalama (182 804 000) liradır.2. Şehir ve kasaba okulları, (Sıra, masa, dolap) gibi ilk tesis masraflarıhesaba katılmak ve 5 dersaneli olmak üzere beher okul 250 000 lira, köy okulları1 - 3 dersaneli ve ilk tesis masrafları da dahil olmak üzere 70 000 er lira he-sabedilmiştir.3. Muhtarlıklara bağlı olup herbirinde birer okul yapılması mümkün olmıyanve miktarı 6 - 9 bin olarak tahmin edilen küçük iskan bölgelerinde ihdas edile-cek olan bölge okullariyle seyyar okul ve öğretmenlikler bu hesabın dışındadır. 222 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATINYÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTEYürürlükten Kaldıran MevzuatınYürürlükten Kaldırılan ------------------------------Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi----------------------------------------- ---------- ---------- ----------5/1/1961 Tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 12/10/1983 2917 17Eğitim Kanunu'nun 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45 ve 88 inci maddeleri5/1/1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 16/8/1997 4306 8Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının(a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri,8 inci maddesi, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasıve geçici 9 uncu maddesi222 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi 3/4/1998 4359 16 222 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATINYÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTEKanun YürürlüğeNo. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi------- --------------------------------------- ------------308 3/6/1961353 25/8/196168 13/7/1962574 17/4/1965655 20/7/1965693 26/7/19651731 31/5/19731732 1/3/19732087 1/1/1976tarihindengeçerli olmaküzere30/3/1977tarihinde2490 10/7/19812917 15/10/1983KHK - 254 19/3/19864306 - 18/8/19974322 - 18/1/19984359 1,2,3 ve 14 üncü maddeleri 1/1/1998Diğer maddeleri 4/4/1998

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder