6 Mart 2009 Cuma

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET
ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT
ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA
YÖNETMELİKBakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 18.3.1981, No: 8/2620
Dayandığı Kanunun Tarihi : 31.12.1960, No: 193
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 28.4.1981, No: 17324

Yönetmeliğin amacı:

Madde 1 - (Değişik: 15.6.1981 - 8/3179 K.)
Bu Yönetmeliğin amacı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 31 inci
maddesinde yer alan sakatlık indiriminden yararlanacak hizmet erbabının sakatlık
derecelerinin ve indirimin uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin tesbitidir.

Yönetmeliğin kapsamı:

Madde 2 - Bu Yönetmelik sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen hizmet er-
babı hakkında uygulanır.

Sakatlık dereceleri:

Madde 3 - (Değişik: 15.6.1981 - 8/3179 K.)
Birinci Derece Sakatlık: Çalışma gücünün % 80'inden fazlasını (% 80 dahil)
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derecede sakat sayılır.
İkinci Derece Sakatlık: Çalışma gücünün % 60'ından fazlasını (% 60 dahil
% 80'e kadar) kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derecede sakat sayılır.
Üçüncü Derece Sakatlık: Çalışma gücünün % 40'ından fazlasını (% 40 dahil
% 60'a kadar) kaybetmiş bulunan hizmet erbabı üçüncü derecede sakat sayılır.

Sakatlık indiriminden yararlanmak için başvuru:

Madde 4 - İndirimden yararlanmak isteyen sakat hizmet erbabı. Nüfus kağıdı-
nın örneği ve çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge
ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bu-
lunan İlçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Malmüdürlüğü'ne bir
dilekçe ile başvuracaktır.

Başvuru üzerine yapılacak işlemler:

Madde 5 - Defterdarlık Gelir Müdürlükleri,Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Mal-
müdürlükleri sakatlık indiriminden yararlanmak için kendilerine başvuran hizmet
erbabının adı ve soyadını, baba adını, doğum yeri ve tarihini, çalıştığı işyeri
ile bilfiil yaptığı işi (mesleğini) Maliye Bakanlığınca bastırılarak dağıtacak
ve örneğine bu Yönetmelikte yer verilen rapor formlarının iki adedinin ilgili
yerlerine yazacaklar ve hizmet erbabını, bu formları bir yazıya ekliyerek Yönet-
meliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hastanelerden en yakın olanına sevk edecek-
lerdir.


Yetkili sağlık kuruluşları:

Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kurulu raporunu düzenlemeye sa-
katlıkla ilgili dal uzmanının bulunduğu Sağlık Kurulu bulunan Devlet, Belediye,
Sosyal Sigortalar ile diğer Kamu Müessesesi Hastaneleri yetkilidir. Karar vere-
cek sağlık kurulunda sakatlıkla ilgili dal uzmanının bulunması şarttır.

Yetkili sağlık kuruluşlarınca yapılacak işlemler:

Madde 7 - Muayene sırasında ilgili Gelir Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü
veya Malmüdürlüğünün yazısına ekli rapor formuna sakat hizmet erbabının fotoğra-
fı yapıştırılarak üzeri hastanenin resmi mühürü ile mühürlenip hastane Baştabibi
tarafından imzalanacaktır.
Rapor formunda hastanenin adı ile rapor tarihi ve numarasının belirtilmesi
zorunludur.
Rapor formuna laboratuvar bulguları, klinik muayene bulguları, sakatlık bul-
guları ve teşhis açık, kesin ve ayrıntılı bir şekilde yazılacaktır.
Birden fazla sakatlığı bulunan hizmet erbabının bu sakatlıklarla ilgili bul-
guları rapor formundan ayrı ayrı belirtilecektir.
Teşhis edilen sakatlıkların sonradan iyileşmesi olanağı varsa hizmet erbabı-
nın yeniden muayeneye gönderileceği tarih,rapor formunun ilgili bölümünde belir-
tilecektir.
Rapor formu doldurulduktan sonra birinci nüsha resmi yazıyla hizmet erbabını
hastaneye sevk eden Defterdarlık Gelir Müdürlüklerine, Vergi Dairesi Müdürlük-
lerine veya Malmüdürlüklerine gönderilecek,ikinci nüsha hastanede saklanacaktır.

Düzenlenecek raporlar üzerine yapılacak işlemler:

Madde 8 - Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri veya
Malmüdürlükleri yetkili sağlık kuruluşları tarafından düzenlenerek resmi yazıyla
gönderilen raporları (şüphe uyandıran raporlar için ilgili hastaneyle temasa
geçerek raporların doğruluk derecesini saptadıktan sonra) Maliye Bakanlığı Ge-
lirler Genel Müdürlüğüne doğrudan doğruya ve geciktirmeden göndereceklerdir.
Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Malmüdürlük-
leri sakatlık indiriminden yararlandırılan hizmet erbabının ad ve soyadını doğum
yerini, doğum tarihini, baba adını, çalıştıkları kuruluşu, raporu veren hastane
ile rapor tarih ve numarasını tutacakları bir alfabetik fihrist defterine yaza-
caklardır.
Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Malmüdürlük-
leri sorumluluk bölgelerinde kendilerince sakatlık indiriminden yararlanabile-
cekleri bildirilmediği halde özel ve kamu kuruluşlarında bu indirimden yararlan-
dırılanların olup olmadığını tutacakları alfabetik fihrsit defterinden yararla-
narak sürekli olarak araştıracaklardır.

Dış kuruluşlarımızda görevli hizmet erbabına ilişkin hükümler:

Madde 9 - Yabancı ülkelerdeki dış kuruluşlarımızda (resmi ve özel sektörde)
görevli sakat hizmet erbabı, nüfus kağıdının örneği ve bağlı olduğu kurumdan
alacağı o ülkede görevli hizmet erbabı olduğunu gösterir belge ile birlikte bu-
lunduğu ülkedeki T.C. Elçilik veya Konsolosluğuna bir dilekçe ile başvurur.
Elçilik ve Konsolosluklar, kendilerine başvuran hizmet erbabının bir yazı-
sıyla o ülkedeki hizmet erbabanın çalıştığı yere en yakın resmi bir hastaneye
sevk eder.
Hastanece düzenlenen raporlar Türkçeye çevrilmiş birer örnekleri ile birlik-
te ilgili Elçilik ve Konsolosluklar tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla
Maliye Bakanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Söz konusu raporlar,bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki esaslara göre Mer-
kez Sağlık Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve Maliye Bakanlığı, karara
bağlanan raporları ilgili Gelir Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü veya Malmü-
dürlüğü kanalıyla yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince işlem yapılmak üzere
hizmet erbabının ücretini ödeyen kuruluşlara yazıyla bildirir.

Merkez sağlık kurulunun teşekkülü ve yapacağı işlemler:

Madde 10 - Merkez Sağlık Kurulu, Maliye Bakanlığı Başhekiminin başkanlığında
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca görevlendirilecek iki uzman hekim ile Sos-
yal Güvenlik Bakanlığınca görevlendirilecek bir uzman hekimden ve Gelirler Genel
Müdürlüğünün bir temsilcisinden oluşur.
Merkez Sağlık Kurulu her ayın beşinci ve yirminci gününde olmak üzere en az
ayda iki defa toplanır. Söz konusu günler tatile rastladığı takdirde toplantı
bugünleri izleyen ilk iş gününde yapılır.
Merkez Sağlık Kurulu, yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen raporlarda
yer alan laboratuvar bulgularını, klinik muayene bulgularını, sakatlık bulgu-
larını ve teşhisi inceler ve raporun "karar" bölümüne bu Yönetmeliğe bağlı cet-
vellerde yer alan sakatlık arızalarına göre çalışma gücünden kayıp oranlarını
dikkate alarak hizmet erbabının sakatlığı nedeniyle çalışma gücünün yüzde kaçını
kaybettiği hususunda verdiği kararını, rakamla ve yazıyla kaydeder.
Birden fazla sakatlığı bulunan hizmet erbabının çalışma gücünü hangi oranda
kaybettiği, yönetmeliğe bağlı cetvellerde yer alan sakatlık arızaları ve çalışma
güçlerinin kayıp oranları dikkate alınarak raporlardaki bulgulara göre Merkez
Sağlık Kurulu'nca tesbit edilir.
Merkez Sağlık Kurulu gerektiği halde istişari mahiyette bilgi almak için
resmi hastanelerden ilgili uzman veya uzmanları çağırabilir veya yazılı görüş
alabilir.
Merkez Sağlık Kurulu, üye tam sayısıyle toplanır ve oy çokluğu ile karar
verir.
İlgili Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Malmüdürlükleri
tarafından Merkez Sağlık Kuruluna gönderilen raporların incelenmesi sırasında;
bu Yönetmeliğe bağlı cetvellerde yer almayan sakatlıklara ilişkin sakatlık dere-
cesinin tesbitinde, tıbbi, bilimsel kurallara göre Merkez Sağlık Kurulunca ben-
zerleri dikkate alınarak re'sen karar verilir.
Merkez Sağlık Kurulu, gerekli gördüğü hallerde raporu düzenleyen veya bu
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen başka bir hastanenin sağlık kurulundan
hizmet erbabının tekrar muayenesi ile ek veya yeniden bir sağlık kurulu raporu
düzenlenmesini isteyebilir.

Merkez Sağlık Kurulunca kesin karara bağlanan raporlar üzerine yapılacak
işlemler:

Madde 11 - (Değişik: 15.6.1981 - 8/3179 K.)
Maliye Bakanlığı, Merkez Sağlık Kurulu tarafından incelenmiş ve
kesin karara bağlanmış olan raporları Gelir Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Müdürlü-
ğüne ve Malmüdürlüklerine gönderir ve anılan Müdürlükler, raporda birinci dere-
cede sakat olduğu belirtilen hizmet erbabının Gelir Vergisi Kanununun değişik
31 nci maddesinin 2 nci bendinde aile reisi için tesbit edilen Özel İndirim had-
lerinin dört katı, ikinci derecede sakat olduğu belirtilen hizmet erbabının
Gelir Vergisi Kanununun de-

ğişik 31 inci maddesinin 2 inci bendinde aile reisi için tesbit edilen Özel İn-
dirim hadlerinin iki katı, üçüncü derecede sakat olduğu belirtilen hizmet erba-
bının ise Gelir Vergisi Kanununun değişik 31 inci maddesinin 2 nci bendinde aile
reisi için tesbit edilen Özel İndirim hadlerinin bir katı tutarında indirimden
yararlandırılmaları gerektiğini çalıştıkları kurumlara yazıyla bildirirler.

Hizmet erbabının iş yerini değiştirmesi halinde yapacağı işlemler:

Madde 12 - Bu Yönetmelikteki esaslara göre sakatlık indiriminden yararlan-
makta olan hizmet erbabından bulundukları İl veya İlçe Sınırları dışındaki bir
işyerinde çalışmaya başlayanlar, yeni işyerlerinin bulunduğu ilde Gelir Müdürlü-
ğüne, İlçede Vergi Dairesi Müdürlüğü veya Malmüdürlüğüne, eski işyerinin bağlı
bulunduğu Gelir Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü veya Malmüdürlüğünden alacak-
ları sakatlık indiriminden yararlanabileceklerine dair yazıyı ibraz edecekler-
dir.

Yönetmeliğin uygulanması:

Madde 13 - İlgili Bakanlıklar bu Yönetmeliği merkez ve taşra teşkilatlarına
duyururlar ve yönetmelik hükümlerine uyulmasını sağlarlar.

Yönetmeliğin dayanağı:

Madde 14 - (Değişik: 15.6.1981 - 8/3179 K.)
Bu Yönetmelik 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 31 nci maddesinin
3 üncü bendi gereğince hazırlanmıştır.

Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanununun 23/1 inci maddesindeki sakatlık istisnasından yararlan-
makta olan hizmet erbabı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 31/3 üncü
maddesindeki sakatlık indiriminden yararlanmaya devam edebilmek için bu Yönetme-
liğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren azami altı ay içinde ve
Yönetmelikte belirtilen esas ve şekillere göre yeniden rapor almak zorundadır.
Altı aylık süre içinde rapor almayan hizmet erbabı bu sürenin bitim tarihin-
den itibaren sakatlık indiriminden faydalanamaz.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23/1. maddesindeki istisnadan faydalandırı-
lan tüm sakat hizmet erbabı bu Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar birinci de-
rece sakat sayılır. Şu kadar ki bu Yönetmeliğe göre alınacak Sağlık Kurulu ra-
porları, Merkez Sağlık Kurulunca kesin karara bağlanıp ilgililere tebliğ edilin-
ceye kadar, söz konusu sakat hizmet erbabı, daha sonra genel hükümler çerçeve-
sinde gerekli düzeltme yapılmak kaydiyle birinci derece sakatlar için öngörülen
indirimden faydalanmaya devam eder.

Yürürlük Tarihi:

Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme Yetkisi:

Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı ile Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.


(Sağlık indiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin
Tespit şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmeliğe bağlı sakatlık gruplar
ve arıza çeşitlerini belirleyen cetvel: 6/2/1998 tarih ve 98/10746 Sayılı
Yönetmeliğin 16 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı için Külliyattan
çıkarılmıştır.)

-----------------------------------------------------------------------
| 18.3.1981 TARİH ve 8/2620 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI |
| İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN |
| YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE |
|---------------------------------------------------------------------|
| Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği |
| Yürürlüğe Koyan Kararnamenin |
|---------------------------------------------------------------------|
| | | Farklı Tarihte | |
| Tarihi | Numarası | Yürürlüğe Giren | Yürürlüğe |
| | | Maddeleri | Giriş Tarihi |
|-----------|-------------|--------------------------|----------------|
| 15.6.1981 | 8/3179 | - | 1.6.1981 |
| 6.2.1998 | 98/10746 | - | 18.3.1998 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


-----------------------------------------------------------------------
| 18.3.1981 TARİH ve 8/2620 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI |
| İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN |
| YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE |
|---------------------------------------------------------------------|
| Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği |
| Yürürlüğe Koyan Kararnamenin |
|---------------------------------------------------------------------|
| | | Farklı Tarihte | |
| Tarihi | Numarası | Yürürlüğe Giren | Yürürlüğe |
| | | Maddeleri | Giriş Tarihi |
|-----------|---------------|------------------------|----------------|
| | | | |

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder