6 Mart 2009 Cuma

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU YAYIN YÖNETMELÎĞI

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU YAYIN YÖNETMELÎĞI
Bakanlık Onayı Tarihi : 11.04.1988
Onay Sayısı : 10
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç:
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yayın faaliyetlerine ait esasları ve usulleri belirlemektir.
Kapsam:
Madde 2 — Bu Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu merkez ve taşra teşkilatınca yürütülecek yayın faaliyetlerini kapsar.
Dayanak:
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9 uncu maddesinin (h) fıkrasında belirtilen yayın görevlerine ait esasları düzenlemek üzere, 37’nci maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.
Başlıklar:
Madde 4 — Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıkları sadece ilgili oldukları maddelerin konusu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup Yönetmelik metnine dahil değildir.
Tanımlar:
Madde 5 — Bu Yönetmelikte kullanılan :
a) "Kurum" terimi ile, 2828 sayılı Kanunla kurulan "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü"
b) "Genel Müdür" terimi ile, "Sosyal Hizmetler vs. Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü",
c) "Eğitim Merkezi" terimi ile 2828 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde teşkilat yapısı ve görevleri belirlenmiş olan "Sosyal Hizmetler Eğitim' ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü",
d) "Yayın Şubesi Müdürlüğü" terimi ile 2828 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan "Yayım ve Dokümantasyon Şubesi Müdürlüğü",
f) Yayın Şubesi Müdürü terimi ile Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araş-tırma Merkezi bünyesindeki "Yayım ve Dokümantasyon Şubesi Müdürü".
ifade edilmektedir.
Genel Esaslar:
Madde 6 — Kurumun yayın faaliyetleri, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 4 üncü maddesindeki genel esaslar çerçevesinde yürütülür.
İKİNCİ BÖLÜM
Yayın Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
Kuruluş:
Madde 7 — Kurumun yayın faaliyetlerinin yürütülmesine ait esasları belirlemek ve gerekli kararlan almak üzere "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yayın Kurulu" kurulmuştur,
Yayın Kurulu :
Madde 8 — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yayın Kurulu; Eğitim Merkezinin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Eğitim Merkezi Müdürü ile, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı ve Eğitim Merkezi Yayın Şubesi Müdüründen oluşur.
Yayın Şubesi Müdürü bu Kurulun raportörüdür.
Yayın Kurulu en az üçte iki çoğunlukla toplanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün kabul edilir. Gündem, Yayın Şubesi Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Kurumun yayın faaliyetlerinin yürütülmesi için hazırlanan "Yıllık Yayın Programı", Yayın Kurulu'nca görüşülür. Yayın Kurulu kararları, Genel Müdür Onayı ile yürürlüğe girer. Kurulda alman kararların uygulanması, gerekli kayıtların tutulması, belgelerin korunması ve yazışmaların yürütülmesi görevleri Yayın Şubesi Müdürlüğü'nce gerçekleştirilir.
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Amaçlar ve Faaliyetler
Yayın Amaçları:
Madde 9 — Kurum yayın faaliyetlerinin amaçları şunlardır:
a) Sosyal Hizmetler alanındaki uygulamaları yerine getiren ya da getirecek olan personelin yetiştirilmesi ve bilgi düzeylerinin yükseltilmesine yardımcı olmak,
b) Korunmaya muhtaç çocuklar, her yaş grubundaki sakatlar, muhtaç yaşlılar, muhtaç aileler ile diğer yardıma muhtaç kişilere uygulanacak sosyal hizmet yöntem ve teknikleriyle ilgili yeni gelişmelerin duyurulmasını sağlamak,
c) Sosyal hizmetlerden yararlanmak isteyen kişilerin, Kurum tarafından yürütülen sosyal hizmetlerden yararlanabilmeleri için gerekli kuralların neler olduğunu ve ne gibi hizmetlerden yararlanılabileceğini duyurarak toplum bilincinin gelişmesine ve kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunmak,
d) Sosyal hizmetler alanında gönüllü olarak faaliyet gösteren ya da göstermek isteyen kişiler ve kuruluşlar ile bağış ve yardımda bulunmak isteyenlere yol göstererek toplumun eğitilmesine ve halkın gönüllü katkı ve katılımının sağlıklı biçimde yönlendirilmesine yardımcı olmak,
e) Sosyal hizmetler alanına giren konulardaki araştırmaları ve incelemeleri yayınlayarak sosyal hizmet literatürünün genişlemesini ve sosyal hizmet görevlileri arasındaki bilgi alışverişinin canlı tutulmasını sağlamak,
Yayın Faaliyetleri:
Madde 10 — Kurum, yayın görevleri çerçevesinde şu faaliyetleri gerçekleştirir;
a) Sosyal hizmet alanlarıyla ilgili orijinal nitelikteki araştırmaları ve incelemeleri, yüksek lisans ve doktora tezlerini, Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu toplantı raporlarını, sosyal hizmetlerin yürütülmesine ilişkin mevzuat çalışmalarım ve benzer özelliklerdeki çalışmaları yayınlamak,
b) Sosyal hizmet alanlarıyla ilgili teorik ya da uygulamalı mahiyetteki makaleleri içeren ve bilimsel karakter taşıyan "Sosyal Hizmetler Dergisi"ni yayınlamak,
c) Sosyal hizmetler alanında çalışan sosyal hizmet görevlileri, kamu kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ve özel sektöre ait sosyal hizmet tesisleri arasındaki haberleşmeyi, koordinasyonu ve işbirliğini sağlayıcı ve etkileşimi canlı tutucu özellikteki "Sosyal Hizmetler Bülteni"ni yayınlamak,
d) Kurum tarafından yürütülen sosyal hizmetlerden yararlanabilecek durumda olan kişileri ve Kuruma gönüllü katkıda bulunmak iste-yenleri aydınlatıcı, Kurum hizmetlerini tanıtıcı ve kamuoyu oluşturarak toplum eğitimine katkıda bulunucu özellikler taşıyan broşürler, rehberler çıkarmak ve benzeri yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek,
e) Eğitim Merkezi'nde, Kurum merkez ve taşra teşkilatında, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'nda ve diğer kuruluşlarda çalışan sosyal hizmet personeli tarafından hazırlanan araştırmaları ve incelemeleri bir "Çoğaltım Dizisi" şeklinde yayınlamak,
f) Sosyal hizmetler alanlarıyla ilgili özel günleri, konuları ve faaliyetleri kapsayan özel yayınlar çıkarmak,
g) Gerekli görülen diğer yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yayın Faaliyetlerinin Yürütülmesi:
Madde 11 — Kurum yayın faaliyetleri, Eğitim Merkezi tarafından yürütülür.
Taşra teşkilatında yer alan birimler ve kuruluşları bulundukları çevreye tanıtabilmek amacıyla broşürler yayınlayabilir ve benzer nitelikteki tanıtma imkanlarından yararlanabilirler. Bu yayınların beşer adeti Eğitim Merkezi'ne gönderilir.
Haber Toplama:
Madde 12 — İlgili Devlet Bakanlığı Makamı ile Genel Müdürlük Makamının sosyal hizmetlerle ilgili olarak katıldığı önemli toplantıların, sosyal hizmet kuruluşları açılışlarının ve benzeri konuların izlenebilmesi ve yayınlanabilmesi amacıyla ilgili birimlerdeki ya da Eğitim Merkezi'ndeki uzman personele, bilgi toplamak ve haber yazmak görevi verilebilir.
Sayı Verme:
Madde 13 — Kurum yayınlarının, yayın türlerine göre ayrı ayrı olmak üzere "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yayınlan" başlığı altında bir "SAYI" ve "TARÎH" verilir.
Yayın Hakları:
Madde 14 — Kurum yayınlarının her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.
Telif Hakları:
Madde 15 — Kurum yayınlarında eserlerinden yararlanılan kişilerin telif haklarıyla ilgili konularda, Bakanlar Kurulunun 20.2.1987 gün ve 87/11526 sayılı Kararı gereğince, 2 Mart 1987 tarihli ve 19388 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hareket edilir.
Uygulamanın Selsu ve Şartlarının Belirlenmesi İle İlgili Her Türlü Konuda,
Yayın Kurulu Yetkili ve Görevlidir.
Yayın Kurulunun ücretsiz dağıtım veya satışa ilişkin bütün karar-lan, Genel Müdürün Onayı ile yürürlüğe girer ve Kurumun yetkili ve görevli merkez ve taşra birimlerince icra edilir.
Eserlerin Uzman Kişilere İncelettirilmesi:
Madde 16 — Kurum, gerektiğinde yayınlanması düşünülen eserler hakkında ilmi ve objektif değerlendirmeler yapabilmek amacıyla konularında uzmanlaşmış kişilerin görüşlerine başvurabilir.
Ücretsiz Dağıtım ve Satış :
Madde 17 — Kurum yayınları ücretsiz olarak dağıtılabilir. Yayınların ücretsiz olarak dağıtımı veya satılması ve bu konulardaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli prensip kararlarının alınması ve uygulamanın şekil ve şartlarının belirlemesi ile ilgili her türlü konuda, Yayın Kurulu yetkili ve görevlidir.
Yayın Kurulunun ücretsiz dağıtım veya satışa ilişkin bütün kararları, Genel Müdürün Onayı ile yürürlüğe girer ve Kurumun yetkili ve görevli merkez ve taşra birimlerince icra edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük:
Madde 18 — Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Bakanlık Makamı Onayı 11.04.1988 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 19 — Bu Yönetmelik Hükümlerini İlgili Devlet Bakanı yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder